Willekeurig afschrijven in 2023

De willekeurige afschrijving is een uitzondering op de hoofdregel over afschrijven op bedrijfsmiddelen. De hoofdregel is dat een ondernemer de kosten van een nieuw bedrijfsmiddel, zoals een dure machine, niet in een keer ten laste van de winst mag brengen. Hij moet de kosten uitsmeren over meerdere jaren en dat doet hij door middel van jaarlijkse afschrijvingen. Met de willekeurige afschrijving mag de ondernemer een groter deel van de kosten direct in het investeringsjaar in mindering brengen op zijn winst. Dat leidt veelal tot een liquiditeitsvoordeel en een rentevoordeel. Willekeurig afschrijven is normaliter echter aan strenge regels gebonden. Nu het kabinet zich genoodzaakt ziet ondernemers ook in 2023 te steunen, komt er een eenjarige versoepeling. Uw investeringen goed plannen was daardoor zelden zo belangrijk. In dit artikel meer informatie over het willekeurig afschrijven in 2023.

Wat is willekeurig afschrijven?

Willekeurig afschrijven houdt in dat de ondernemer de afschrijvingen op een bedrijfsmiddel, zelf mag verdelen over de jaren waarin hij moet afschrijven. Het totaal bedrag aan afschrijvingen verandert dus niet, maar de verdeling over de jaren wel. Door een groot deel van de afschrijving richting het investeringsjaar te halen, kan de ondernemer op korte termijn meer geld in de portemonnee houden en hoeft hij mogelijkerwijs minder geld te lenen om het bedrijfsmiddel aan te schaffen. Het is echter belangrijk om in te zien dat de omvang van de (uiteindelijk) totale afschrijving niet wijzigt. Op dit moment is willekeurig afschrijven slechts mogelijk bij milieu-investeringen, investeringen in zeeschepen en investeringen door startende ondernemers. Voor 2023 gaat dus een uitgebreidere regeling gelden.

Willekeurig afschrijven in 2023

In 2023 geldt een bijzondere regeling met betrekking tot willekeurig afschrijven. Alle ondernemers die investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen, dat wil zeggen: bedrijfsmiddelen die niet eerder zijn gebruikt, mogen gebruikmaken van de faciliteit van willekeurig afschrijven. Toegang tot de regeling is mogelijk als de ondernemer in het kalenderjaar 2023 voor het bedrijfsmiddelen de verplichtingen aangaat of de voortbrengingskosten maakt. Ook moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2026 door de investerende ondernemer in gebruik zijn genomen.

Mag ik overal willekeurig op afschrijven in 2023?

Niet op alle bedrijfsmiddelen mag de ondernemer in 2023 willekeurig afschrijven. Uitgezonderd van deze regeling zijn in ieder geval gebouwen, woonschepen, bromfietsen, motorrijwielen, personenauto’s (met uitzondering van beroepsvervoer en zeer zuinige personenauto’s) immateriële activa, dieren en openbare grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Ook mag niet willekeurig worden afgeschreven op bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk (voor meer dan 70%) zijn bestemd om ter beschikking te worden gesteld aan derden. Daarbij geldt slechts een uitzondering voor bedrijfsmiddelen die de ondernemer kortstondig verhuurt aan opvolgende huurders.

Hoeveel mag ik willekeurig afschrijven in 2023?

De ondernemer mag maximaal 50% van het investeringsbedrag in 2023 als willekeurige afschrijving aanmerken. De na 2023 volgende afschrijvingen dienen vervolgens op de reguliere wijze te worden vormgegeven. Ondernemers zorgen met behulp van willekeurig afschrijven op korte termijn dus voor een liquiditeitsvoordeel en een mogelijk rentevoordeel. Een deel van het voordeel wordt in de jaren daarna beetje bij beetje ‘teruggenomen’. Het is dan ook niet voor iedere ondernemer aantrekkelijk om willekeurige afschrijving toe te passen.

Advies willekeurig afschrijven 2023 en investeringsplanning

De willekeurige afschrijving geldt zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat vrijwel alle ondernemers van deze faciliteit gebruik mogen maken. Dat roept direct een aantal vragen op. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of het aantrekkelijk is om investeringsvoornemens voor eind 2022 nog over de jaargrens heen te tillen of juist niet. Verder kan deze faciliteit aanleiding zijn om toch in een zuinig(ere) personenauto te investeren of om geplande investeringen voor de langere termijn, wat meer naar voren (richting 2023) te halen. Hebt u daar vragen over of wenst u advies over het willekeurig afschrijven in 2023? Neem dan gerust eens contact met ons op.

 

Bronnen:

Vijfde nota van wijziging bij het Belastingplan 2023

Beslisnota’s bij Kamerbrief over nota’s van wijziging pakket Belastingplan 2023

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek per 2023

Aankondiging Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor ondernemers

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.