Wijziging verhoogde giftenaftrek partners per 2023 en rechtsherstel

In de inkomstenbelasting kennen we de giftenaftrek. Onderdeel hiervan is de verhoogde aftrek voor giften aan een cultureel algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze verhoging werkt als volgt. De belastingplichtige mag het bedrag van de gift vermeerderen met 25%, tot ten hoogste een verhoging van € 1.250 is gerealiseerd. De Belastingdienst heeft jarenlang het standpunt ingenomen dat bij fiscaal partners deze grens ook op € 1.250 ligt, maar recent bleek dat onjuist te zijn. Het Belastingplan 2023 repareert deze omissie. In dit artikel een korte uitleg van de giftenaftrek en de wetswijziging die ziet op de verhoogde aftrek van giften bij partners.

Hoe werkt de giftenaftrek?

De giftenaftrek is ooit ingevoerd om het doen van schenkingen aan ANBI’s te bevorderen. Deze instellingen hebben vaak financiële problemen en door het bevorderen van schenkingen hoopt de wetgever dit in te dammen. Aftrekbaar zijn eenmalige giften aan een (culturele) ANBI of steunstichting SBBI. Doet u periodieke giften (dit moet u vast laten leggen), dan zijn ook schenkingen aan verenigingen aftrekbaar. Er gelden overigens aanvullende regels; zo zijn contante giften niet meer aftrekbaar.

Giften aan een culturele ANBI

Giften aan culturele ANBI’s mag u verhogen met 25%, waarbij de verhoging maximaal € 1.250 mag bedragen. Uit een juridische analyse is naar voren gekomen dat, ingeval sprake is van fiscaal partners, de verhoging zou moeten oplopen tot ten hoogste € 2.500. Dat is zo omdat ieder van de partners zelf recht heeft op eerdergenoemde verhoging tot € 1.250. Dit is door de Belastingdienst in het verleden onjuist uitgevoerd. Hij hanteerde het plafond van € 1.250 voor de partners tezamen. De wetgever heeft besloten om de handelswijze van de Belastingdienst per 1 januari 2023 in de wet vast te leggen. Dat wil zeggen: de giften aan culturele ANBI’s door fiscaal partners worden samengeteld en daarna verhoogd met 25%, tot de verhoging maximaal € 1.250 bedraagt.

Rechtsherstel aftrek van giften aan culturele ANBI’s door partners

De Belastingdienst heeft – zoals aangegeven – de wetgeving in het verleden onjuist toegepast. Het kabinet zal op korte termijn de Tweede Kamer informeren over het bieden van rechtsherstel aan gedupeerden. Deze rechtshersteloperatie zal deels gelijktijdig met de rechtsherstelactie voor box 3 verlopen. Het rechtsherstel richt zich op de jaren 2017 en later en ziet op de verhoogde giftenaftrek door fiscaal partners.

Advies aftrekposten en inkomstenbelasting

Het Belastingplan 2023 voert een groot aantal wijzigingen door in de inkomstenbelasting. Daar krijgt iedereen mee te maken, maar met name vermogende particulieren en ondernemers worden hard geraakt. U kunt hierop voorsorteren door tijdig uw situatie in kaart te (laten) brengen. Vrijwel dagelijks adviseren wij DGA’s over de gevolgen van aanstaande wet- en regelgeving. Neem voor vragen daaromtrent gerust eens contact met ons op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Belastingplan 2023 – Nota naar aanleiding van verslag

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

Afschaffing middelingsregeling

Rechtsherstel box 3 nader uitgewerkt met besluit

Actualisering leegwaarderatio box 3 per 2023

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.