Wijziging tarief vennootschapsbelasting 2023

De vennootschapsbelasting kent twee tariefschijven. Met die schijven wordt uiteindelijk de verschuldigde belasting bepaald. In 2022 ligt het plafond in de eerste schijf op € 395.000. Tot dit bedrag zijn bedrijven 15% belasting verschuldigd. Voor zover de belastbare winst meer bedraagt dan € 395.000, betalen bedrijven 25,8% belasting. Deze tarieven en plafonds schommelen al jaren. In het Belastingplan 2023 is aangekondigd dat de eerste schijf omlaag gaat per 2023 en dat het tarief juist omhoog gaat, naar 19%. In dit artikel een korte toelichting op de wijziging van het tarief en de schijfgrens in de vennootschapsbelasting per 2023.

Waarom verandert het vennootschapsbelasting tarief per 2023?

Het kabinet baseert de verhoging van het tarief op twee overwegingen. In de eerste plaats geeft het kabinet aan dat de invoering van een minimumniveau van belastingheffing bij multinationals – hetgeen op EU-niveau plaatsvindt – is uitgesteld. De budgettaire derving die daarmee gepaard gaat, moet worden gedekt. In de tweede plaats is dekking nodig voor het rechtsherstel box 3. De verlaging van de schijfgrens draagt ook daar aan bij. Althans, dat zijn de redenen die in de Voorjaarsnota zijn benoemd. Bij publicatie van het Belastingplan 2023 is aangegeven dat het gaat om het verkrijgen van middelen en het verhelpen van de disbalans in het belasten van werknemers, IB-ondernemers en dga’s.

Hoe zien de nieuwe vennootschapsbelasting tarieven eruit?

Winsten tot € 200.000 zijn in 2023 belast tegen 19%. Het meerdere zal zijn belast tegen 25,8%. Deze maatregel treft dus vooral de kleinere bedrijven. Het grootbedrijf zal hier niet of nauwelijks – in relatief opzicht – de gevolgen van ondervinden. Een voorbeeld:

Een bedrijf maakt een belastbare winst van € 450.000. In 2022 is over de eerste € 395.000 een bedrag van € 59.250 aan belasting verschuldigd. Over het restant is nog eens € 14.190 verschuldigd en dat maakt in totaal € 73.440.

In 2023 is over de eerste € 200.000 een bedrag van € 38.000 aan belasting verschuldigd. Over het meerdere is nog € 64.500 aan belasting verschuldigd en dat maakt in totaal € 102.500. Een aanzienlijke stijging.

Wijziging tarief vennootschapsbelasting is niet uniek

De afgelopen jaren is het schering en inslag in de sfeer van de vennootschapsbelasting. Zowel de tarieven als de schijfgrens gaan op en neer. Het is in dat opzicht voor bedrijven lastig om te spreken over een betrouwbare of voorspelbare overheid. Op de langere termijn kunnen dit soort ontwikkelingen ook iets doen met de reputatie van Nederland als land met een goed investeringsklimaat. Ongeacht de hoogte van het tarief en de schijfgrens, hopen wij daarom dat er de komende jaren op het gebied van deze wijzigingen even wat rust komt. Overigens vindt in 2024 een evaluatie van het lage tarief in de vennootschapsbelasting plaats.

Advisering vennootschapsbelasting en ondernemers

De vennootschapsbelasting is in de kern relatief eenvoudig, maar door de vele, vele uitzonderingen en bijzondere regelingen is deze belasting bijzonder complex. Wij helpen bedrijven bij het goed inrichten van hun administratie en het zorgen voor optimale benutting van de fiscale mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan investeringsregelingen en verliesverrekening. Vragen over de vennootschapsbelasting nu of per 2023? Neem dan gerust eens contact op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

Invoering van een tweeschijvensysteem in box 2 per 2024

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.