Versoepeling betalingsregeling (corona)belastingschulden

Op 1 juli 2022 stuurde de staatssecretaris een brief over de onderzochte scenario’s voor het aflossen van belastingschulden na de coronaperiode. Over die brief schreef ik eerder al een artikel op onze website. Vervolgens zijn er diverse moties aangenomen die zien op versoepeling van de betalingsregeling belastingschulden. Op 8 september 2022 heeft de staatssecretaris een Kamerbrief gestuurd over deze belastingschulden, met als een van de doelen het ingaan op deze moties. Het gaat in deze laatste brief over de vormgeving van een aantal aanvullende versoepelingen in de betalingsregeling. In dit artikel ga ik in op deze laatste brief.

Update: 3 oktober 2022

De staatssecretaris heeft op 30 september 2022 een brief met een wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. De eenmalige betaalpauze die ondernemers mogen inlassen, wordt verruimd. Ondernemers hebben daardoor de mogelijkheid om eenmalig hun aflossingen te pauzeren voor ten hoogste zes maanden. De einddatum van de aflossingen schuift niet op, dus na de pauze volgen hogere termijnen en meestal meer invorderingsrente. In onderstaande is deze brief verwerkt.

De huidige aflossingsregels

Momenteel is het zo dat bedrijven vijf jaar de tijd hebben om hun (corona)belastingschulden af te lossen. Bovendien geldt dat zij steeds tijdig moeten voldoen aan nieuw opkomende verplichtingen. Voorts is het zo dat deze bedrijven geen misbruik mogen maken van de versoepelde aflossingsregels. Dit laatste staat ook wel bekend als het verbod op handelen in strijd met de belangen van de Staat. Voor veel ondernemers zijn deze regels echter nog te streng gebleken. Daarom volgen er nu drie extra versoepelingen.

Versoepelingen aflossen belastingschulden na corona

De staatssecretaris kondigt in de brief de volgende versoepelingen aan:

  • Onder voorwaarden kan de betalingstermijn worden verlengd van vijf jaar naar zeven jaar. Daardoor kunnen bedrijven meer ademruimte krijgen;
  • De maandelijkse aflossingen mogen kwartaalaflossingen worden, waardoor bedrijven een liquiditeitsboost kunnen realiseren voor de korte termijn;
  • Er komt een mogelijkheid om eenmalig een betaalpauze van zes maanden in te lassen, zodat bij kortdurende problemen ruimte kan worden gecreëerd.

In het vervolg van dit artikel bespreek ik dus deze drie versoepelingen en de voorwaarden die daaraan zijn gesteld.

Verlengen betalingstermijn belastingschulden naar zeven jaar

Het kabinet weigert een algemene termijnverlenging. Verlenging is daardoor alleen mogelijk voor ondernemers die daar belang bij hebben. Deze versoepeling komt dus, althans dat is de bedoeling, alleen terecht bij ondernemers die daar belang bij hebben. Samengevat zijn er zes voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen, om de betalingstermijn van vijf naar zeven jaar te mogen verlengen:

  • Bedrijven voldoen steeds aan nieuw opkomende verplichtingen;
  • Er vinden geen handelingen in strijd met het belang van de Staat plaats;
  • De belastingschuld bedraagt minstens € 10.000, waardoor bedrijven met een kleinere schuld dus buiten deze versoepeling vallen;
  • Er is geen pre-coronaschuld waarvoor dwanginvordering liep, tenzij uitstel is verleend;
  • Het bedrijf levert voorts een gemotiveerd verzoek aan. Hieruit volgt de noodzaak en haalbaarheid van de verlenging;
  • De onderbouwing bevat in ieder geval een liquiditeitsprognose. Echter, als de schuld meer dan € 50.000 bedraagt, moeten ook jaarstukken en een derdenverklaring aanwezig zijn. De verklaring ziet op de noodzaak, haalbaarheid en levensvatbaarheid.
Versoepelen betalingsregeling via kwartaalaflossingen

Via een schriftelijk (en gemotiveerd) verzoek kan de ondernemer ‘overstappen’ van maandaflossingen naar kwartaalaflossingen. Dit kan bijvoorbeeld voor sectoren waarin seizoenswerk plaatsvindt, een prettige verruiming zijn. Er geldt geen drempelbedrag, dus alle bedrijven die hier voor in aanmerking menen te komen, mogen een verzoek indienen. Bedrijven dienen echter wel te motiveren waarom zij (tijdelijke) aflossingsproblemen ervaren ingeval van maandaflossingen. Ook hier geldt dat aan nieuw opkomende verplichtingen moet zijn voldaan en er niet is gehandeld in strijd met de belangen van de Staat. Ondanks dat alle bedrijven een verzoek mogen indienen, is het dus niet zo dat alle bedrijven over mogen stappen naar kwartaalaflossingen. Daarvoor is namelijk de motivering doorslaggevend. Het is dus niet zo dat deze versoepeling van de betalingsregeling belastingschulden voor alle ondernemers uitkomst biedt.

Versoepelen betalingsregeling via betaalpauze

Alle bedrijven krijgen de mogelijkheid om eenmalig een betaalpauze van zes maanden in te lassen. Een betaalpauze verlengt echter niet de maximale looptijd van (in beginsel) vijf jaar. Dat betekent dus dat de resterende termijnen hoger komen te liggen, alsmede de invorderingsrente. Ook hier geldt dat het bedrijf moet motiveren waarom een betaalpauze noodzakelijk is. Verder is het ook hier van belang dat aan nieuw opkomende verplichtingen is voldaan en er niet is gehandeld in strijd met de belangen van de Staat. Het is dus, mede gezien de aanwezige nadelige gevolgen, niet zo dat dit altijd een passende oplossing is voor liquiditeitsproblemen.

Aflossen belastingschulden na corona in de praktijk

Wij spreken vrijwel dagelijks ondernemers voor wie het aflossen op een vervelend moment komt. Zeker met de snel stijgende kosten moet elke euro worden omgedraaid en de openstaande belastingschulden uit de coronaperiode vormen daardoor vaak een Zwaard van Damocles. De aangekondigde versoepelingen zijn een goed begin op weg naar meer passende regelingen, maar de vraag blijft of dit voor genoeg bedrijven voldoende is. Immers: als vijf jaar niet mogelijk is, dan kan het een uitdaging zijn om te motiveren dat het in zeven jaar wel lukt. Ook is een betaalpauze een nuttig instrument, maar de verhoging van de restanttermijnen kan bedrijven vervolgens alsnog fataal worden. Goede financiële planning is daarom noodzakelijk. Wenst u ondersteuning bij het overleg met de Belastingdienst over het aflossen van uw (corona)belastingschulden of meer informatie over de versoepeling van de betalingsregeling belastingschulden? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

 

Bronnen:

Kamerbrief van 30 september 2022 over verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld

Kamerbrief van 8 september 2022 over vormgeving versoepeling betalingsregeling (corona)belastingschuld

Tijdelijke instructie Belastingdienst van 18 maart 2022 over sanering van ondernemers

Kamerbrief van 1 juli 2022 over scenario’s (corona)belastingschuld

Lees ook onze artikelen over:

Aflossen belastingschulden na corona en onderzochte scenario’s

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.