Verlagen en afschaffen van de jubelton per 2023

De regering maakte in het coalitieakkoord al melding van de afschaffing van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning (de jubelton). Dit is het gevolg geweest van een evaluatierapport waaruit naar voren is gekomen dat de regeling onder andere leidt tot ongelijkheidsgroei. Verder is het zo dat de redenen om destijds over te gaan tot invoering van de verhoogde vrijstelling, grotendeels zijn weggevallen. In het Belastingplan 2023 heeft het kabinet geschetst hoe de afschaffing per 1 januari 2024 er in de praktijk uitziet. Dit artikel behandelt het verlagen en afschaffen van de jubelton, maar eerst brengen wij de regeling in herinnering.

Hoe werkt de jubelton?

De verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning is in de kern een eenvoudige regeling. Voor bij wet bepaalde bestedingsdoeleinden, kan een gulle gever tegen een verhoogde vrijstelling van schenkbelasting, geld schenken. In 2022 bedraagt de maximale vrijstelling € 106.671. Er zijn echter wel voorwaarden aan deze vrijstelling verbonden:

  • De ontvanger of de partner moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn;
  • Het geld wordt benut om een eigen woning te kopen, verbouwen, de schuld af te lossen of bepaalde rechten af te kopen;
  • Er is schriftelijk bewijs dat de schenking is betaald en benut voor een eigen woning;
  • De ontvanger of de partner heeft deze verhoogde schenking niet eerder van deze schenker ontvangen;
  • De schenking is in beginsel onvoorwaardelijk, op bepalingen inzake de tijdigheid van benutting na.

Het is toegestaan om de schenking te spreiden. De schenker mag in de twee jaar na het doen van de schenking, zijn schenking ‘aanvullen’ tot de maximale vrijstelling. De ontvanger moet binnen twee jaar na het jaar van de verkrijging, de schenking benutten.

Verlaging van de jubelton per 2023

Per 1 januari 2023 vindt een verlaging van de maximale vrijstelling plaats. Het plafond voor 2023 ligt op € 28.947. Dat is het bedrag dat ouders eenmalig maximaal aan hun kinderen mogen schenken zonder nadere voorwaarden aan de besteding te stellen. Daarmee vindt effectief al een afschaffing van de jubelton in de relatie ouder/kind plaats.

Afschaffing van de jubelton per 2024

Per 1 januari 2024 verdwijnt de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning uit de wet. Eventuele schenkingen voor een eigenwoning gaan dan meelopen in de reguliere schenkvrijstellingen en die zijn aanzienlijk lager.

Jubelton benutten in 2023 en 2024

Zoals eerder beschreven is het mogelijk om de schenking te spreiden. Het kabinet heeft in het Belastingplan 2023 aangegeven hoe deze spreiding er voor 2023 en 2024 uit gaat zien. Dat is als volgt:

  • Het kabinet schaft de mogelijkheid om de schenking te spreiden af per 1 januari 2023.
  • Bij wijze van overgangsrecht mogen schenkers die uiterlijk in 2022 de schenking doen, deze nog mogen ‘aanvullen’ in 2023.
  • Voor zover schenkingen voor het eerst zijn ontvangen in 2022, blijft de hoofdregel intact dat deze uiterlijk twee jaar na het jaar van ontvangst, moeten zijn benut. Dat is dus uiterlijk op 31 december 2024.

Met bovenstaande is duidelijk geworden hoe het verlagen en afschaffen van de jubelton er in de praktijk uit gaat zien.

Advies schenken voor de woning

Wij krijgen de afgelopen tijd veel vragen over het afschaffen van de jubelton. Met het Belastingplan 2023 is duidelijk gemaakt hoe de vork in de steel zit. Wilt u nog schenken voor een eigen woning? Dan doet u dit bij voorkeur in 2022 (deels) en indien nodig vult u dit in 2023 aan. U kunt dan nog gebruikmaken van een aanzienlijk hogere vrijstelling dan in de situatie dat u pas in 2023 schenkt. Wenst u hierbij ondersteuning? Neem dan gerust eens contact met ons op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Lees ook onze artikelen over:

Aanwenden oudedagsverplichting (ODV) voor lijfrente

Wijziging tarief vennootschapsbelasting 2023

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.