Nadere uitwerking TEK voor energie-intensief MKB

-> De informatie in dit artikel is door actuele ontwikkelingen deels achterhaald. Zie onderaan dit artikel een link naar verdere, actuele informatie over de TEK-regeling <-

De TEK-regeling is een subsidieregeling voor het energie-intensieve MKB. Daarbij staat TEK voor ‘Tegemoetkoming Energiekosten’. Het is belangrijk om twee perioden te onderscheiden. Tot de invoering komt het kabinet met diverse maatregelen om bedrijven nu het hoofd boven water te laten houden. Met de invoering van de TEK-regeling in 2023, zal een deel van die ondersteuning op kunnen houden. Op 14 oktober is een Kamerbrief verschenen met meer informatie over de TEK-regeling. In dit artikel ga ik daar nader op in. Aan het einde van dit artikel treft u een voorbeeldberekening van de TEK.

Maatregelen tot aan de invoering van de TEK-regeling

Het kabinet wijst allereerst op de inspanningen die zij al levert. Zo zal bijvoorbeeld het prijsplafond ook voor veel zzp’ers en kleinere kantoren en winkels gaan gelden. Dat compenseert echter in veel gevallen maar een (klein) deel van het gasverbruik en is daarmee onvoldoende. Dat geldt zeker voor ondernemers die zich in een sector begeven waar energieverbruik een groot deel van de totale kosten uitmaakt. Dat is het zogenaamd energie-intensieve MKB en daarvoor werkt men aan de TEK-regeling. Tot het moment van invoering (in 2023), zijn er de volgende mogelijkheden:

 • De Belastingdienst hanteert een versoepeld beleid voor uitstel van betaling. Hier volgt op korte termijn meer informatie over;
 • De financiële sector is in overleg met de overheid over overbruggingsfinancieringen. Hier volgt op korte termijn meer informatie over.
De tegemoetkoming energiekosten (TEK)

Via de TEK-regeling neemt de overheid een deel van de gestegen energiekosten van het energie-intensieve MKB over. Het betreft een tijdelijke tegemoetkoming die in eerste instantie tot eind 2023 loopt. De overheid hoopt onder meer dat, door deze steun te verlenen, bedrijven hun middelen inzetten om de bedrijfsvoering meer toekomstbestendig te maken.

Duur van de TEK-regeling

De TEK-regeling ziet op de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Het kabinet merkt expliciet op dat, ook als de energieprijzen op een bijzonder hoog niveau blijven, verlenging van de regeling vooralsnog niet aan de orde is. De reden daarvoor is onder andere dat uit onderzoek naar voren komt dat te veel economische steun in een korte periode, de dynamiek van de economie een halt toeroept.

Wie komt in aanmerking voor de TEK?

In de Kamerbrief van 14 oktober 2022 noemt het kabinet vier voorwaarden om aanspraak te maken op de TEK:

 • Het bedrijf voldoet aan de MKB-definitie;
 • Het bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister;
 • Het verbruik van gas is op jaarlijkse basis ten minste 5.000m3 of 50.000 KWh elektriciteit;
 • De energiekosten zitten op een niveau van ten minste 7% van de omzet (bij eerste aankondiging was dit nog 12,5%).
Wie zijn MKB voor de TEK-regeling?

Tot het MKB behoren ondernemingen met minder dan 250 werknemers. Verder ligt de jaaromzet lager dan € 50.000.000 of is het balanstotaal minder dan € 43.000.000. De definitie kent doorwerking naar partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Referentieperiode voor de TEK

Het kabinet kijkt momenteel naar de referentieperiode. Dat is de periode waarover wordt getoetst over de energiekosten zich in voldoende mate verhouden tot de omzet. De huidige insteek is dat voor de TEK-regeling wordt gekeken naar het eerste en tweede kwartaal van 2023, maar dat is nog niet in beton gegoten.

Hoe hoog is de TEK?

De tegemoetkoming bestaat uit 50% van de kostenstijging boven een zogenaamde drempelprijs. De subsidie ziet op het gehele energieverbruik. Vooralsnog is de drempelprijs € 1,19/m3 voor gas en € 0,35/kWh elektriciteit. Deze prijzen zijn gebaseerd op de prijs voor huishoudens, waar de btw is uitgehaald. De kostenstijging wordt berekend door de drempelprijs af te zetten tegen de marktprijs. Het bepalen van de marktprijs wil de wetgever aansluiten bij de werkelijke prijs die de ondernemer betaalt. Komende maanden wordt onderzocht of dit haalbaar is.

Maximale subsidie op grond van de TEK

De maximale tegemoetkoming bedraagt € 160.000. Enerzijds zorgt dit ervoor dat relatief gezien kleinere bedrijven het meest profiteren. Anderzijds blijft de wetgever hiermee binnen de Europese staatssteunkaders. Daarnaast is aangekondigd dat er een plafond aan de compensatie zelf wordt gesteld. Over prijsstijgingen boven de € 3,19/m3 gas en € 0,95/kWh elektriciteit vindt geen compensatie plaats. Dat betekent bijvoorbeeld dat de maximale compensatie € 1,00 per m3 gas bedraagt (€ 3,19 als plafond en € 1,19 als drempel, met als maximale compensatie 50%).

Samenvatting hoogte van de TEK-regeling

Uit bovenstaande komt het volgende naar voren:

 • Het maximale vergoedingsbedrag bedraagt € 160.000 per ondernemer;
 • Voor de TEK geldt een vergoedingspercentage van 50% op het totaal van de energiekostenstijging boven de drempelprijs;
 • Uitgangspunt is het totaalbedrag per verbonden onderneming en dus niet per locatie of energiecontract;
 • De maximumprijscompensatie is € 1,00 per m3 gas en € 0,30 per kWh elektriciteit.
Uitvoering TEK-regeling

De RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren. RVO heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met bijvoorbeeld de TVL. De verwachting is dat ondernemers in het tweede kwartaal van 2023 aanvragen kunnen gaan doen. Daarnaast gaat de Kamer van Koophandel bezig met voorlichtingen en het beantwoorden van vragen. Er volgt nog meer informatie over de wijze waarop het kabinet de regeling wil laten handhaven. Ook komen er nog aanvullende regels om bedrijven die de steun niet echt nodig hebben, aan de poort te kunnen weren.

Voorbeeld TEK-regeling

De Kamerbrief bevat een voorbeeld over een traditionele bakkerij. De volgende uitgangspunten hanteert men:

 • Het gasverbruik is 40.000m3;
 • Het elektriciteitsverbruik is 30.000 kWh;
 • De totale energiekosten bedragen € 131.800.;
 • De marktprijzen voor gas is € 2,71 per m3 en voor elektriciteit € 0,78 per kWh.

De vergoeding per kWh bedraagt dan € 0,78 (prijs) – € 0,35 (drempel) * 50% = € 0,215. € 0,215 *30.000 = € 6.450. Voor de vergoeding voor het gas geldt de volgende berekening: € 2,71 (prijs) – € 1,19 (drempel) * 50% = € 0,76. € 0,76 * 40.000 = € 30.400. Dat maakt een totale energiecompensatie (TEK) van € 36.850. Dat is 28% van de totale energiekosten.

TEK en advisering

Veel van onze klanten hebben al vragen over de manieren om de winter door te komen. Voor hen zijn wij in overleg met financiers en/of de Belastingdienst over uitstel van betaling en krediet. Met de aanstaande invoering van de TEK-regeling voor het MKB is wat meer ademruimte onderweg, maar tot die tijd is het zaak om snel en goed te handelen. Vragen? Neem gerust eens contact op.

 

Bronnen:

Kamerbrief regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie intensieve mkb-bedrijven (14 oktober 2022)

Beslisnota bij Kamerbrief regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie intensieve mkb-bedrijven (14 oktober 2022)

Lees ook onze artikelen over:

Aankondiging Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor ondernemers (4 oktober 2022)

Aanpassing omzetgrens TEK door nadere uitwerking regeling (10 november 2022)

De TEK-regeling op hoofdlijnen (20-12-2022)

Wij merken op dat door de snelle wijzigingen in de TEK-regeling, informatie snel is achterhaald. Wij adviseren u daarom altijd aansluiting te zoeken bij het meest recente artikel.