Nultarief btw op levering en installatie zonnepanelen per 2023

De btw-regelgeving biedt ruimte om op bepaalde producten en diensten een nultarief toe te passen. Sinds kort is het mogelijk om dit nultarief toe te passen op de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van particuliere woningen en huisvesting. Dat moet een lidstaat dan wel in het eigen recht regelen. In het Belastingplan 2023 maakt het kabinet gelijk gebruik van deze mogelijkheid. Dat betekent dat per 1 januari 2023 bijvoorbeeld huiseigenaren die zonnepanelen aanschaffen, dat doen tegen een btw-tarief van nul. In dit artikel meer informatie over het nultarief van btw en zonnepanelen in het algemeen.

BTW en zonnepanelen

De meeste mensen met zonnepanelen op hun woning, leveren stroom terug aan het net. Deze teruglevering is een prestatie voor de heffing van btw. Dat maakt dat vrijwel iedereen met zonnepanelen als ondernemer voor de btw kwalificeert. De betaalde btw is daarmee (deels) aftrekbaar, maar over de terugleveringen moet eigenlijk btw worden ontvangen. Omwille van administratieve eenvoud kiezen de meeste zonnepaneelhouders voor de kleineondernemersregeling (KOR) of aangifte doen met gebruikmaking van een forfait. De wetgever heeft de afgelopen jaren ook diverse besluiten gepubliceerd met verdere tegemoetkomingen, om zo de administratieve lasten te dempen.

Waarom een nultarief in de btw voor zonnepanelen?

Het kabinet heeft twee doelen. Ten eerste wil zij de administratieve lasten voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst verminderen. In de tweede plaats moet deze wetswijziging het investeren in zonnepanelen en geïntegreerde zonnepanelen stimuleren. Behoorlijk ambitieuze doelen dus.

Levering en installatie van zonnepanelen en btw

Momenteel is de levering en installatie van zonnepanelen belast met 21% btw. Deze btw kan daarna geheel of gedeeltelijk worden teruggevraagd. Met ingang van 2023 zal dit in sommige situaties onder het nultarief vallen. Het nultarief maakt dat er geen teruggaafbelang meer is. Deze wijziging geldt voor de levering, intracommunautaire verwerving, invoer en installatie van zowel niet-geïntegreerde als geïntegreerde zonnepanelen. De zonnepanelen moeten echter op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen worden geïnstalleerd en dat maakt dat niet in iedere situatie het nultarief van toepassing is. Aanbieders van zonnepanelen moeten dus zorgen dat zij op de hoogte zijn van de relevante feiten en omstandigheden bij hun klanten.

Aandachtspunten bij levering van zonnepanelen voor de btw

Uit de memorie van toelichting komt een aantal belangrijke zaken naar voren:

  • Indien op het moment van leveren of installeren niet vaststaat dat de zonnepanelen zijn bestemd om te worden geïnstalleerd op of nabij een woning, is het algemeen tarief (21%) van toepassing;
  • Bij nieuwbouwwoningen gaat het om het oplevermoment;
  • Bij nieuwbouwwoningen met geïntegreerde zonnepanelen geldt dat de panelen onderdeel zijn van het dak (daarin opgaan). Dat maakt dat btw is verschuldigd zoals dat nu ook het geval is. Mogelijk valt hier wat te plannen door pas na oplevering de panelen te plaatsen, maar hierover komt vermoedelijk komende maanden meer duidelijkheid;
  • Het nultarief geldt uitsluitend voor panelen die elektriciteit opwekken middels zonlicht en dus niet (bijvoorbeeld) voor zonnecollectoren.
Aandachtspunten bij installatie van zonnepanelen voor de btw

Onder installatie valt het plaatsen en aansluiten van zonnepanelen. Dat is dus breder dan alleen maar het bevestigen van de panelen. Alles wat daarbij direct noodzakelijk is, zoals kabels en een ombouw, valt ook onder de installatiepost. De wetgever merkt echter expliciet op dat zaken die te ver verwijderd staan van de installatie, zoals het monteren van een warmtepomp of accupakket, niet vallen onder het btw-nultarief voor de installatie.

Het vereiste van onmiddellijke nabijheid van woningen

Wat een woning is voor de heffing van btw, is voldoende duidelijk. Dit maakt echter wel dat bij plaatsing op een bedrijfsgebouw, het nultarief voor de btw op zonnepanelen niet van toepassing is. De wetgever merkt op dat doorslaggevend is of het object een woonfunctie heeft of een vakantiewoning betreft waarbij de panelen mede dienen ten behoeve van de (woon)functie.

Zonnepanelen op de woning van de DGA

Wat nu als iemand op zijn woonadres, ook zijn bedrijfsadres heeft? Deze vraag heeft de wetgever beantwoord. Een ondernemer die zijn bedrijf op zijn woonadres registreert, kan eveneens zonnepanelen onder dit nultarief aanschaffen. Daarbij moet het wel zo zijn dat het pand (ook) een woonfunctie heeft. Indien deze ondernemer al gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling (KOR), dan levert dat nog een financieel voordeel op. Deze ondernemer heeft namelijk het recht op aftrek van btw al opgegeven, dus het wegvallen van de btw-druk is dan een voordeel.

Zonnepanelen op een nieuwbouwwoning

Het btw-nultarief is niet van toepassing ingeval van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen als dakbedekking. Dat is anders als het bestaande bouw betreft. Gevraagd naar deze ongelijkheid, geeft de wetgever het volgende aan. Zonnepanelen als dakbedekking maken bij nieuwbouw integrerend deel uit van de woning. Deze kunnen daarom niet worden afgesplitst van de levering van de woning als zodanig. Voor de btw is sprake van de levering van één product: de nieuwbouwwoning. Op één product kunnen niet twee btw-tarieven worden toegepast. Dat maakt dat de levering van de nieuwbouwwoning als geheel is belast tegen 21%.

Administratieve lastenverlichting door nultarief op zonnepanelen

Door toepassing van het nultarief is er voor de particuliere zonnepaneelhouders geen teruggaafbelang meer. Voor het terugleveren moet in beginsel weliswaar btw in rekening zijn gebracht, maar deze ondernemers hoeven dat niet te doen als zij binnen de kleineondernemersregeling vallen. Sterker nog: vele vallen zelfs beneden de registratiedrempel. De verwachting – maar dit monitort men – is dat de administratieve lasten daarmee verder afnemen. Ik merk volledigheidshalve op dat de verhuur van zonnepanelen belast blijft tegen een tarief van 21%.

Advisering btw en zonnepanelen

Steeds meer particulieren en ondernemers overwegen om zonnepanelen aan te schaffen. Zeker voor particulieren zijn deze wetswijzigingen interessant. De vraag is echter wel of het nu niet zo gaat zijn dat eenvoudigweg de aanbieders van zonnepanelen, de prijs iets verhogen en zo ‘meesnoepen’ van de verlaging van het btw-tarief naar 0%. Wij adviseren regelmatig ondernemers en particulieren over de fiscale gevolgen van de aanschaf van zonnepanelen. Ook assisteren wij bij het goed regelen van de administratieve verplichtingen bij de aanschaf. Vragen? Neem dan gerust eens contact op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

Hoog tarief btw op lachgas

Overdrachtsbelasting in 2023

Herziening biedt geen foutherstel voor gemiste btw-aftrek

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.