Inlenersaansprakelijkheid bij arbeidskrachten voor loonheffingen en omzetbelasting

De inlenersaansprakelijkheid is een onderdeel van de Invorderingswet. Via deze wetgeving is een inlener van arbeidskrachten hoofdelijk aansprakelijk voor zowel de loonbelasting als de omzetbelasting die de uitlener van de arbeidskrachten is verschuldigd. Dat is een behoorlijk aansprakelijkheidsrisico, zeker omdat deze aansprakelijkheid doorwerkt in de gehele keten. Reden genoeg om in dit artikel in te gaan op de hoofdlijnen van de inlenersaansprakelijkheid. Deze inlenersaansprakelijkheid geldt voor de loonheffingen en de omzetbelasting.

Wat is inlening van arbeidskrachten?

Inlening van arbeidskrachten is een belangrijk begrip bij inlenersaansprakelijkheid. Het gaat om situaties waarin een uitlener (zoals een uitzendbureau) werknemers ter beschikking stelt aan een ander (de inlener). De werknemer blijft tijdens de terbeschikkingstelling in dienst van de uitlener. Hij werkt echter onder leiding of toezicht van de inlener. De inlener voldoet voor deze terbeschikkingstelling een vergoeding aan de uitlener. Bij doorlening van arbeidskracht geldt dat de doorlener ‘gewoon’ een inlener blijft.

Aansprakelijkheid inlener voor rente en boete

De inlener is ook aansprakelijk voor de invorderingsrente en de kosten van de aanslag waarvoor hij aansprakelijk is gesteld. De Ontvanger moet dan echter wel aannemelijk kunnen maken dat de verschuldigdheid van rente en/ of kosten te wijten is aan deze inlener. Het zondermeer in rekening brengen van deze posten is dus niet de bedoeling. De inlener is niet aansprakelijk voor een eventuele boete.

Inlenersaansprakelijkheid en het anoniementarief in de loonheffingen

Het anoniementarief in de loonheffingen is van toepassing als de werkgever niet voldoet aan een aantal verplichtingen. Die verplichtingen zien op het identificeren van de werknemer en het vastleggen van deze gegevens in zijn administratie. Als de werkgever daarbij een fout maakt, is het anoniementarief van toepassing. Ook geldt dan geen maximum met betrekking tot de plafonds voor de premieheffing. De inlener is, op het moment dat wordt nageheven met toepassing van het anoniementarief, voor de volle klap, dus inclusief het anoniementarief, aansprakelijk. In de praktijk kunnen zich situaties voordoen waarin het matigen van de aansprakelijkheid voor het anoniementarief aan de orde kan komen.

Aansprakelijkheid inlener voor betaling van het minimumloon

Tevens is er de mogelijkheid om de inlener aansprakelijk te stellen voor het betalen van het minimumloon. Die regel is ingevoerd om malafide uitzendconstructies aan te pakken. Inleners kunnen dit voorkomen door alleen zaken te doen met gecertificeerde uitzendondernemingen. Een in de branche bekend (en degelijk) keurmerk is het SNA-keurmerk. Online kan een register worden geraadpleegd waarin de uitzendondernemingen staan die over zo’n keurmerk beschikken. Een link naar de website treft u onderaan deze pagina.

Inlenersaansprakelijkheid loonheffingen en omzetbelasting en de G-rekening

Een G-rekening is een veelgebruikt middel bij het inlenen van arbeidskrachten. De inlener stort dan een vooraf afgesproken deel van het factuurbedrag, op de geblokkeerde rekening van de uitlener. Dit wordt ook wel vrijwarend storten genoemd. De inlener beschermt zich hiermee tegen de mogelijke aansprakelijkheid voor de loonheffingen en omzetbelasting. Tot het gestorte bedrag valt de aansprakelijkheid dan weg. Dit geldt niet als de inlener wist of redelijkerwijs had moeten weten dat de uitlener misbruik van de G-rekening maakt. Indien de inlener gebruikmaakt van een gecertificeerde uitzendonderneming, is storting op de G-rekening vrijwel altijd aan de orde.

Geen inlenersaansprakelijkheid bij disculpatie

De inlenersaansprakelijkheid gaat niet op als de inlener en de uitlener zich kunnen disculperen. Dat wil zeggen: als zij aannemelijk kunnen maken dat het niet betalen van de loonheffingen en omzetbelasting niet aan hen te wijten is. Uit de praktijk blijkt dat dit een behoorlijke klus is. Een voorbeeld van omstandigheden die aanleiding kunnen zijn om disculpatie te honoreren, zijn bedrijfseconomische omstandigheden. Dat zijn bijvoorbeeld niet-voorzienbare gebeurtenissen die ertoe leiden dat een onderneming failliet gaat. Het als inlener zijnde niet storten op een G-rekening, leidt er overigens niet direct toe dat van verwijtbaarheid sprake is. Inleners die gebruikmaken van gecertificeerde uitzendondernemingen kunnen onder strikte voorwaarden disculpatie krijgen. Die voorwaarden staan in de Leidraad Invordering.

Aanvragen verklaring betalingsgedrag

De uitlener heeft de mogelijkheid om zogenaamde verklaringen van betalingsgedrag aan te vragen bij de Belastingdienst. Met zo’n verklaring kan hij laten zien aan de inlener(s) dat hij voldoet aan zijn fiscale verplichtingen. Deze verklaringen hebben voor de praktijk een beperkte waarde. Zo kan de inlener er naar de toekomst toe geen rechten aan ontlenen. Mocht het zo zijn dat de Ontvanger foutieve verklaringen heeft verstrekt, dan kan dat wel invloed hebben op de omvang van de aansprakelijkstelling. Als hoofdregel geldt echter dat de inlenersaansprakelijkheid voor de loonheffingen en de omzetbelasting, ondanks een schone verklaring betalingsgedrag, niet wordt beperkt.

Wat moet de inlener van arbeidskrachten regelen?

Inleners van arbeidskrachten hoeven geen volledige loonadministratie te draaien. Echter, zij hebben wel een aantal administratieve verplichtingen. Zo moet uit de administratie volgen welk bedrag aan loon in de prijs zit die zij aan de uitlener betalen. Ook moeten zij er zelf op letten dat dit loonbedrag voldoet aan de eisen van de Wet minimumloon en vakantiebijslag. Daarnaast is het verstandig om in ieder geval de volgende gegevens te administreren:

  • NAW-gegevens, geboortedatum en BSN van de arbeidskracht;
  • NAW-gegevens van de uitlener;
  • Het soort, nummer en de geldigheid van het identiteitsbewijs van de arbeidskracht. Maak hiervan geen kopie, tenzij de arbeidskracht van buiten de EER/Zwitserland komt;
  • Eventuele A1-verklaringen en verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen.

Bovenstaande informatie maakt dat het voor de inlener mogelijk is om aan de Ontvanger te laten zien dat de arbeidskrachten zijn geïdentificeerd. Dat is van belang als bijvoorbeeld het anoniementarief van toepassing is.

Advies inlenen van personeel en aansprakelijkheid

Wij adviseren vrijwel dagelijks ondernemers over het inlenen van personeel en de aansprakelijkheden die daarbij horen. Dat is een zeer breed onderwerp, maar inlenersaansprakelijkheid voor de loonheffingen en omzetbelasting wordt altijd besproken. In dit artikel zijn wij op de hoofdlijnen ingegaan, maar er zijn uiteraard zeer veel haken en ogen. Aangezien de financiële gevolgen vaak groot zijn, zowel voor de inlener als voor de uitlener, is goed advies van groot belang. Hebt u hier vragen over? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

 

Bronnen:

Handboek Loonheffingen 2022 (belastingdienst.nl)

Website SNA (inclusief register)

Lees ook onze artikelen over:

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling per 2023

Beperking 30%-regeling tot Balkenendenorm per 2024

Het anoniementarief in de loonheffingen

Zie ook onze btw-overzichtspagina: Omzetbelasting (btw)

Zie ook onze loon- en premieheffing overzichtspagina: loonbelasting en premieheffing

Zie ook onze overzichtspagina: formeel belastingrecht en fiscaal procesrecht

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.