Evaluatie van de 30%-regeling 2024: kunde, kosten en keuzes

De 30%-regeling is een van de regeling die vaak wordt genoemd als het gaat over het Nederlandse vestigingsklimaat. Deze regeling maakt het voor werkgevers eenvoudiger om kwalificerende buitenlandse werknemers een onbelaste vergoeding te geven voor de extra kosten die zij maken voor hun tijdelijke verblijf in Nederland. De afgelopen jaren is er fors gesnoeid in de regeling en zijn er allerlei wijzigingen doorgevoerd. In juni 2024 is een evaluatierapport over onder andere de 30%-regeling verschenen. Dit rapport zal een van de bronnen zijn waaruit wordt geput om de toekomst van de 30%-regeling vorm te geven. Dit artikel behandelt de evaluatie van de 30%-regeling uit 2024 die de naam ‘Kunde, Kosten en Keuzes’ heeft meegekregen.

De 30%-regeling op hoofdlijnen

De 30%-regeling maakt het voor werkgevers mogelijk om de extra kosten die een buitenlandse werknemer maakt wegens tijdelijk verblijf in Nederland (zogenaamde extraterritoriale kosten of ET-kosten) onbelast te vergoeden. Deze regeling is een bijzondere variant van de ‘hoofdregel’ dat de werkelijke ET-kosten onbelast mogen worden vergoed. Het nadeel aan het vergoeden van de werkelijke kosten, is dat deze kosten aannemelijk gemaakt moeten worden. Dat leidt in de praktijk tot het bijhouden van een omvangrijke administratie door werkgever en werknemer. De mogelijkheid om te werken met een forfait van 30% is daarom aantrekkelijker. In de praktijk is het dan ook meestal zo dat de mogelijkheid om de werkelijke ET-kosten te vergoeden alleen wordt gebruikt als de 30%-regeling niet toepasbaar is. Voor een uitgebreide weergave van de voorwaarden bij de 30%-regeling verwijs ik naar het artikel daarover op onze website.

Evaluatie 2024: de 30%-regeling is doeltreffend

De onderzoekers concluderen dat de 30%-regeling een stimulans is voor kennismigranten om voor Nederland te kiezen. Wel is het zo dat het forfait van 30% ruimhartig is. Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat de werkelijke ET-kosten veelal lager liggen dan het forfait van 30%. Deze overcompensatie vormt voor kennismigranten een extra drijfveer om voor Nederland te kiezen. Op die manier levert de 30%-regeling een positieve bijdrage aan het Nederlandse vestigingsklimaat. Ook leidt het werken met het forfait voor werkgevers en werknemers tot een vermindering van de administratieve lasten ten opzichte van het vergoeden van de werkelijke ET-kosten. Tot slot hebben de werkgevers aangegeven dat de regeling voor hen belangrijk is, omdat zij verwachten dat het niet mogelijk is om de volledige arbeidsvraag in te vullen met het binnenlandse arbeidsaanbod.

Evaluatie 2024: de 30%-regeling is deels doelmatig

Volgens de onderzoekers is de 30%-regeling deels doelmatig. De 30%-regeling levert budgettair meer op dan dat de regeling kost en de uitvoeringslasten waren in het verleden beperkt. Echter, als gevolg van opeenvolgende wetswijzigingen is de regeling aanzienlijk complexer geworden. Dit heeft geleid tot een verhoging in de uitvoeringslasten, onder andere door divers overgangsrecht. Het uitvoeren van de afbouwsystematiek die per 2024 is ingevoerd, zal ook weer gaan leiden tot hogere uitvoeringslasten. Dat doet af aan de doelmatigheid van de regeling. De onderzoekers menen wel dat de salarisnorm die in 2012 is ingevoerd om de specifieke deskundigheid mee te toetsen, positief is. Deze norm leidt tot meer zekerheid voor werkgevers en werknemers. Tot slot merken de onderzoekers op dat de neveneffecten van de regeling, zoals verdringing op de woningmarkt, beperkt zijn.

Evaluatie 2024: vergoeding werkelijke ET-kosten deels doeltreffend en beperkt doelmatig

Zoals aangegeven is de 30%-regeling een bijzondere vorm van de regeling die het mogelijk maakt om ET-kosten onbelast te vergoeden. Werkgevers en werknemers mogen er altijd voor kiezen om aansluiting te zoeken bij de werkelijk gemaakte ET-kosten. Gezien de administratieve complexiteit die hierbij komt kijken, wordt in de praktijk in verreweg de meeste gevallen gekozen voor het 30%-forfait. Dit zien de onderzoekers ook terug in hun onderzoeksresultaten. Zij oordelen dat de mogelijkheid om de werkelijke ET-kosten te vergoeden deels doeltreffend is door het beperkte gebruik van deze mogelijkheid. Deze regeling werkt vooral goed bij het vergoeden van huurlasten en kosten van levensonderhoud. Hiervoor zijn namelijk een aantal convenanten afgesloten. De doelmatigheid wordt als beperkt beoordeeld. De (administratieve) uitvoeringslasten zijn vrij hoog en het is sterk afhankelijk van de situatie hoe deze uitvallen. 

Kritiek op afbouwsystematiek 30%-regeling

Sinds 1 januari 2024 geldt een afbouwsystematiek. Niet langer kan vijf jaar lang het forfait van 30% worden gehanteerd. Er is nu sprake van een 30-20-10-regeling, waarbij steeds na 20 maanden het percentage met 10% verlaagd wordt. Er is door de onderzoekers echter geen bewijs gevonden voor de stelling dat tijdens de looptijd van de regeling de omvang van de extraterritoriale kosten afneemt. De verwachting is dat de invoering van deze afbouwsystematiek ertoe gaat leiden dat tijdens de looptijd van de regeling, wordt overgeschakeld op het vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten. Dit is echter administratief aanzienlijk complexer en niet-doeltreffend.

Beleidsoverwegingen 30%-regeling 2024

De belangrijkste les voor de politiek is naar mijn mening het oordeel dat het grote aantal aanpassingen in de 30%-regeling in de afgelopen jaren, het vestigingsklimaat verslechtert. Dat komt door het gebrek aan voorspelbaarheid en stabiliteit van beleid. Daarnaast komt uit het onderzoek naar mijn mening naar voren dat men er goed aan doet om de ingevoerde afbouwsystematiek weer af te schaffen. Het maakt de regeling minder aantrekkelijk, sluit niet aan bij het doel van de regeling en verhoogt de administratieve lasten.

 

Bronnen:

  1. SEO 2024, ‘Kunde, kosten en keuzes’ (evaluatie van de 30%-regeling, ET-kostenregeling & partiële buitenlandse belastingplicht).

Lees ook onze artikelen over:

  1. De 30%-regeling voor een buitenlandse werknemer en de Belastingdienst.
  2. Versoberen 30%-regeling door afbouw per 2024.
  3. Beperking 30%-regeling tot Balkenendenorm per 2024.
  4. De gebruikelijkloonregeling voor de dga.

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.