De TEK-regeling op hoofdlijnen

Bij brief van 19 december 2022 is de TEK-regeling op hoofdlijnen uitgewerkt. De minister geeft duidelijk aan dat het hier gaat om een uitwerking op hoofdlijnen. Echter, deze hoofdlijnenbrief geeft wel weer wat meer informatie. In dit artikel behandel ik deze brief. Achtereenvolgens ga ik op de volgende punten in:

 • Doelstelling en invulling van de TEK-regeling;
 • Wie komen in aanmerking voor de TEK-regeling?
 • Wat is het energie-intensiteitspercentage voor de TEK-regeling?
 • Hoe vraag ik de TEK-regeling aan?
 • Hoe hoog is de TEK-subsidie?
 • Uitvoering TEK-regeling door RVO;
 • Invoering TEK-regeling in 2023.
Doelstelling en invulling van de TEK-regeling

De TEK-regeling heeft tot doel om het energie-intensieve MKB te helpen bij de gestegen energiekosten. Door de kosten deels over te nemen, hoopt de overheid dat ondernemingen meer financiële ruimte krijgen om zich aan de nieuwe wereldomstandigheden aan te passen. Een veelgehoord punt van kritiek is dat de TEK-regeling niet uitgaat van de daadwerkelijke verbruikskosten van de ondernemer. Het kabinet kiest voor een aanpak waarbij wordt gewerkt met schattingen en modellen. Het voordeel is dat hierdoor het TEK-loket een stuk sneller open kan gaan. Het nadeel is dat maatwerk niet mogelijk is. Deze afwegingen kennen we nog uit de coronasteunperiode. Net als in die periode geeft het kabinet er dus de voorkeur aan de regeling relatief eenvoudig en sneller uitvoerbaar te houden.

Wie komen in aanmerking voor de TEK-regeling?

Om in aanmerking te komen voor de TEK-regeling moet een ondernemer aan de volgende eisen voldoen:

 • De ondernemer heeft minder dan 250 werknemers en de jaaromzet bedraagt minder dan € 50 miljoen en/of het balanstotaal bedraagt minder dan € 43 miljoen. Dit is de Europese MKB-definitie en daarbij sluit het kabinet aan;
 • De ondernemer is in Nederland gevestigd en is ingeschreven in het Handelsregister;
 • Er is een minimale energie-intensiteit van 7% (zie de volgende paragraaf voor een nadere toelichting).

De goede lezer ziet dat er geen minimale verbruiksdrempel meer in de regeling zit. Deze is op verzoek van de Tweede Kamer uit de regeling geschrapt. In deze uitwerking op hoofdlijnen van de TEK-regeling komt die drempel daarom niet terug.

Wat is het energie-intensiteitspercentage voor de TEK-regeling?

Uit de vorige paragraaf blijkt dat er een minimale energie-intensiteit van 7% moet zijn. Aan dit vereiste is voldaan als de energiekosten ten minste 7% van de omzet bedragen. Dit wordt op voorhand getoetst. Om de energiekosten te bepalen, kijkt men naar het standaard jaarverbruik (gas) en de standaard jaarafname (elektriciteit). Deze gegevens volgen uit prognoses door de netbeheerder. De netbeheerder kijkt naar het historisch verbruik en mag diverse projectiefactoren hanteren. Het is de bedoeling dat netbeheerders rechtstreeks contact hebben met RVO hierover. De peildatum ligt op 1 januari 2023. Het verbruik wordt vermenigvuldigd met de zogenaamde modelprijs. Dat is de prijs voor gas en elektriciteit in 2022. Bepalend is het gemiddelde van het vierde kwartaal in 2022. In januari wordt deze waarde bekendgemaakt. Tot slot is het zo dat de jaaromzet over 2022 bepalend is. Ondernemers moeten zelf zorgen dat die omzetwaarde bekend is.

Hoe hoog is de TEK-subsidie?

De hoogte van de TEK-subsidie is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Het standaard jaarverbruik (gas) en de standaard jaarafname (elektriciteit);
 • Het verbruik dat onder de prijsplafonds voor gas en elektriciteit valt;
 • De maximale prijs per m3/kWh die de overheid vergoedt.

Van de maximaal te vergoeden prijs, vergoedt de overheid 50%. Aangezien de subsidie meer dan een jaar loopt, wordt deze verhoogd voor de twee maanden die nog in 2022 vallen (november en december). Ondernemers krijgen dus over een periode van in totaal 14 maanden, TEK-subsidie. Ter voorkoming van dubbele compensatie brengt men eerst het verbruik dat onder het prijsplafond valt, in mindering op het standaard jaarverbruik en de standaard jaarafname.

Bij het verlenen van de subsidie door RVO, rekent ment met de maximale subsidieprijs. Die bedraagt € 2 per m3 gas en € 0,60 per kWh elektriciteit. Bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie is de modelprijs over 2023 doorslaggevend en niet per se het maximale subsidiebedrag. Dit is de enige variabele die afwijkt ten opzichte van het verleningsmoment. Uiteraard zal de subsidie nooit de maximumbedragen overschrijden zoals die nu bekend zijn. De modelprijs 2023 kan dus slechts tot een verlaging leiden.

Hoe vraag ik de TEK-regeling aan?

De regeling gaat in per 1 november 2022 en eindigt op 31 december 2023. De subsidieverstrekking verloopt in vier stappen: de aanvraag, de verlening, de bevoorschotting en de vaststelling. De aanvraag moet bij RVO worden gedaan. De bedoeling is dat dat vanaf het eerste kwartaal in 2023 mogelijk is. De ondernemer doet één aanvraag voor de gehele periode. Een besluit volgt binnen acht weken. RVO verleent vervolgens bij wijze van voorschot het subsidiebedrag. Het voorschot omvat 60% van de maximale subsidie voor de ondernemer. Daarmee wil het kabinet grote terugvorderingen voorkomen. Nadat de modelprijzen over 2023 bekend zijn gemaakt, kan de definitieve subsidie worden berekend. Op dat moment vindt terugvordering, bijbetaling of afwikkeling plaats.

Uitvoering TEK-regeling door RVO

De RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren. Een groot deel van het proces zal geautomatiseerd verlopen. Net als bij de TVL en de NOW voorzien wij hier uitvoeringsproblemen en bezwaarprocedures. RVO streeft er tevens naar om automatisch informatie uit te wisselen met de netbeheerders en energieleveranciers. Het is voor ondernemers belangrijk om de bezwaar- en beroepstermijnen goed in de gaten te houden, zodat zij niet hun rechtsbeschermingsmiddelen verspelen.

Invoering TEK-regeling in 2023

Het kabinet zal de TEK-regeling, zoals aangegeven, in 2023 invoeren. Of dat helemaal in deze vorm zal zijn, is nog onduidelijk. Dit is immers een brief over de TEK-regeling op hoofdlijnen. Gekeken wordt naar het linksom of rechtsom iets gerichter maken van de steun. Zo onderzoekt men of het mogelijk is het recht op TEK te onderwerpen aan voorwaarden met betrekking tot winstgevendheid of omzetgroei. Ook vindt afstemming op Europees niveau plaats en wordt de definitieve regeling nog uitgewerkt.

Begeleiding en advisering TEK-regeling

De TEK-regeling gaat voor veel ondernemers belangrijk zijn om in 2023 het hoofd boven water te houden. Wij adviseren en begeleiden ondernemers graag bij het aanvragen van de TEK-subsidie. Ook zijn wij in staat om waar nodig bezwaar- en beroepsprocedures te volgen. Daarbij nemen wij onze uitgebreide ervaring met de coronasteunmaatregelen uiteraard mee. Vragen? Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

 

Bronnen:

Kamerbrief van 19 december 2022 over uitwerking regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven

Beslisnota bij Kamerbrief van 19 december 2022 over uitwerking regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven

Lees ook onze artikelen over:

Aankondiging Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor ondernemers (04-10-2022)

Nadere uitwerking TEK voor energie-intensief MKB (17-10-2022)

Aanpassing omzetgrens TEK door nadere uitwerking regeling (10-11-2022)

Wij merken op dat door de snelle wijzigingen in de TEK-regeling, informatie snel is achterhaald. Wij adviseren u daarom altijd aansluiting te zoeken bij het meest recente artikel.

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.