De kleineondernemersregeling (KOR) per 2020

Per 1 januari 2020 is de kleineondernemersregeling (KOR) gewijzigd. De wetgever meent met de wijzigingen de regeling te moderniseren. Het doel van de kleineondernemersregeling is om kleine ondernemers, ongeacht de vorm waarin zij hun bedrijf uitoefenen, een administratieve lastenverlichting te bieden. Maar hoe werkt de KOR nu eigenlijk?

Voor wie geldt de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)?

De kleineondernemersregeling (vaak de KOR genoemd) is optioneel en is dat per 2020 ook gebleven. Het is niet mogelijk iemand te dwingen van deze regeling gebruik te maken. Echter, om gebruik te mogen maken van de regeling, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • De (rechts)persoon is ondernemer voor de omzetbelasting;
  • De ondernemer blijft met zijn goederenleveringen en diensten die belastbaar zijn in Nederland, beneden de omzetgrens van € 20.000 per jaar;
  • De ondernemer is in Nederland gevestigd (of heeft hier een vaste inrichting).

De KOR is niet van toepassing bij bepaalde leveringen van vervoermiddelen of de levering van bepaalde onroerende zaken.

Welke omzet telt mee voor de kleineondernemersregeling (KOR)?

Voor de omzetgrens gaat het in de eerste plaats om alle in Nederland belaste omzet van de ondernemer. Het maakt niet uit welk btw-tarief van toepassing is en het maakt ook niet uit of een verleggingsregeling geldt. Daarnaast zijn in de wet een aantal btw-vrijgestelde prestaties opgesomd, waarvan de omzet eveneens meetelt. Een voorbeeld is de verhuur van onroerend goed. De wet kent tevens nog een aantal specifieke regels voor het bepalen van de omzet. Voor dit artikel voert het te ver die tot in detail te behandelen.

De administratieve lastenverlichting van de kleineondernemersregeling (KOR)

Het doel van de KOR is om kleinere ondernemers een administratieve lastenverlichting te bieden. Zij hoeven geen btw-aangifte te doen voor zover zijn geen btw zijn verschuldigd. Ook hoeven zij de administratieve verplichtingen die specifiek voortvloeien uit de btw-wetgeving, niet op hun goederenleveringen en diensten in Nederland toe te passen. Met betrekking tot de inkopen die de ondernemer doet, geldt wel een administratieverplichting, maar de ondernemer kan volstaan met het ordelijk bewaren van de aan hem uitgereikte facturen. Voorts werkt de KOR door naar de verleggingsregelingen, die hierdoor niet altijd van toepassing zullen zijn.

Keuze voor de kleineondernemersregeling

Een keuze om de kleineondernemersregeling toe te passen, geldt in beginsel voor onbepaalde tijd. Echter, het is mogelijk dat een ondernemer op enig moment besluit dat toepassing van de regeling voor hem niet langer gunstig is. Hij kan de eerdere keuze dan herzien. Met de bedoeling om misbruik van de regeling te voorkomen, is besloten om een bezinningsperiode in te voeren. Daardoor kan de ondernemer de KOR pas opzeggen, nadat hij ten minste drie jaar de regeling heeft toegepast. Die driejaartermijn gaat lopen vanaf het tijdvak waarin de regeling voor de ondernemer ingaat. Op dezelfde wijze gaat een driejaartermijn lopen als de ondernemer uit de KOR is gestapt. Daardoor is deelname pas weer mogelijk na het doorlopen van deze bezinningsperiode.

De ondernemer die een bedrijf begint en de KOR wil toepassen, moet dat minstens vier weken voor de start bij de Belastingdienst melden. Ondernemers die al een bedrijf hebben en de KOR willen gaan toepassen, moeten dat ook vier weken voor aanvang van het eerste tijdvak waarin zij de regeling willen toepassen, melden.

Recht op aftrek van voorbelasting bij de kleineondernemersregeling (KOR)

Ondernemers die gebruikmaken van de KOR, mogen de aan hun in rekening gebrachte btw niet in aftrek brengen. Dat betekent dat toepassing van de regeling niet voor iedere ondernemer even gunstig zal zijn. Het is daarom nooit een gegeven dat de KOR maar toegepast moet worden om voordeel te behalen. Een juiste afweging op basis van uw ondernemersactiviteiten is vereist.

Overschrijding van de omzetgrens voor de KOR

Bij overschrijding van de omzetgrens, is niet langer voldaan aan alle voorwaarden om de kleineondernemersregeling toe te mogen passen. Hieruit volgt dat de ondernemer dan actie moet ondernemen. Alle leveringen en diensten die plaatsvinden na de overschrijding, vallen niet langer onder de KOR. Vanaf dat moment gelden dus de ‘reguliere’ btw-regels. De ondernemer zal dan aangifte moeten doen en hij moet btw in rekening brengen. Daarmee is het dus niet zo dat de KOR met terugwerkende kracht wordt teruggenomen. Het dingen van de KOR kan ook gevolgen hebben voor andere regelingen, zoals de herzieningsregeling.

Advies over de kleineondernemersregeling (KOR) per 2020

Een keuze om de KOR toe te passen is soms zeer eenvoudig, maar kan ook complex zijn. In het bijzonder als een ondernemer grensoverschrijdend actief is of vrijgestelde prestaties levert, kan het bepalen van de omzet lastiger zijn. Voorts is het zo dat de KOR niet altijd gunstig is, bijvoorbeeld omdat het in aftrek brengen van btw niet langer mogelijk is. Wij helpen ondernemers graag bij het maken van de juiste keuze hierin.

 

Bronnen:

Wet modernisering kleineondernemersregeling

Lees ook onze artikelen over:

Nultarief btw op levering en installatie zonnepanelen per 2023

De suppletieverplichting in de omzetbelasting

Herziening biedt geen foutherstel voor gemiste btw-aftrek