Beperking 30%-regeling tot Balkenendenorm per 2024

De 30%-regeling is ingevoerd om het voor werknemers uit het buitenland aantrekkelijker te maken om naar Nederland te komen. Het idee is dat bedrijven eenvoudiger kennis in huis kunnen halen, die in ons land schaars is. Kern van de regeling is dat voor deze werknemers geldt dat zij een aanzienlijk hoger nettoloon ontvangen dan zonder toepassing van deze regeling het geval zou zijn. Werkgevers zijn niet verplicht de 30%-regeling te gebruiken. Zij mogen ook de keuze maken om de extra kosten van het verblijf in Nederland niet te vergoeden of te vergoeden op basis van de werkelijke kosten. In de praktijk wordt echter vrijwel altijd de 30%-regeling toegepast. Bij het Belastingplan 2023 is een salarisplafond aangekondigd voor deze regeling. Dit plafond leidt tot beperking van de 30%-regeling op de Balkenendenorm. In dit artikel daarover meer informatie en over de 30%-regeling in het algemeen.

Wanneer mag je de 30%-regeling gebruiken?

De 30%-regeling is bedoeld voor zogenaamde ingekomen werknemers. Dat zijn werknemers die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Zij zijn vanuit het buitenland aangeworven of naar Nederland uitgezonden;
  • De werkgever is in Nederland geregistreerd als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen;
  • De werknemer was in de twee jaar voor aanvang van de tewerkstelling in Nederland, woonachtig op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens, behoudens de achtmaandenregel;
  • Er is sprake van een specifieke deskundigheid bij de werknemer, die wordt aangetoond middels de salariseis of het schaarstecriterium.

Het betreft overigens een complexe regeling, met nog de nodige uitzonderingen en uitbreidingen. In dit artikel, dat zich met name richt op de wijziging in de 30%-regeling die volgt uit het Belastingplan 2023, gaan wij daar niet nader op in.

Beperking 30%-regeling tot de Balkenendenorm

In het Belastingplan 2023 is aangekondigd dat beperking van de 30%-regeling tot de Balkenendenorm plaats zal vinden per 1 januari 2024. Werknemers die naar Nederland komen, kunnen dus niet meer het volledige loon aanwenden om de 30%-regeling toe te passen, maar nog slechts het loon tot de Balkenendenorm. In 2022 bedraagt die norm € 216.000 bruto. De maximale onbelaste vergoeding zou daarmee op € 64.800 uitkomen. De wijziging is ingegeven door de uitkomsten van een evaluatie naar deze regeling. Hieruit is naar voren gekomen dat naarmate het loon stijgt, de nettovergoeding ter grootte van 30% steeds verder wegloopt bij de werkelijkheid.

Afwisselend gebruik 30%-regeling en vergoeding werkelijke kosten

Door de aftoppingsmaatregel kan het aantrekkelijker zijn om de werkelijke kosten op basis van bonnen en administratie, te gaan vergoeden. Inhoudingsplichtigen mogen in beginsel per kalenderjaar een keuze maken voor de route die zij volgen: 30% of werkelijke kosten. Er komt echter wel een besluit op grond waarvan misbruik wordt tegengegaan. Het besluit ziet met name op de situatie waarin een werknemer voor meerdere, met elkaar verbonden, inhoudingsplichtigen werkzaamheden verricht. In plaats van het toepassen van de 30%-regeling, kunnen belastingplichtigen zonder enige beperking de daadwerkelijke extra territoriale kosten (blijven) vergoeden.

Overgangsrecht voor bestaande 30%-regeling situaties

Het kabinet heeft aangegeven met overgangsrecht te komen. De wetswijziging gaat per 1 januari 2024 in. Voor werknemers die de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 reeds hebben toegepast, geldt dat de wijziging pas gelding kent per 1 januari 2026. Zij konden bij aanvang van hun 30%-regeling immers niet weten dat deze aftoppingsregel zou worden ingevoerd. Het overgangsrecht is niet langer van toepassing op een werknemer die na 31 december 2022 enige tijd niet meer als ingekomen werknemer wordt aangemerkt, bijvoorbeeld omdat zijn tewerkstelling in Nederland eindigt. Het overgangsrecht herleeft niet als hij bijvoorbeeld voor 1 januari 2026 wel weer als ingekomen werknemer kwalificeert.

Advies 30%-regeling en beperking op Balkenendenorm

Wij adviseren regelmatig werkgevers die werknemers uit het buitenland halen. Daartoe behoort onder meer het bepalen of de 30%-regeling van toepassing is en het adviseren over de manier waarop de regeling wordt toegepast. Verder verzorgen wij aanvragen om de regeling toe te mogen passen. Tot slot is ook zo dat, indien nodig, wij bezwaar- en beroepsprocedures voeren inzake de 30%-regeling. Vragen over dit onderwerp of over andere fiscale aangelegenheden? Neem gerust eens contact op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

Afschaffing uitzondering gebruikelijk loon innovatieve startups

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding per 2023

Aanwenden oudedagsverplichting (ODV) voor lijfrente

Verhoging vrije ruimte WKR per 2023

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling per 2023