Belastingplan 2023

De derde dinsdag van september (in 2022 is dat dinsdag 20 september) is het Prinsjesdag. Op die dag maakt de regering zoals ieder jaar bekend hoe het beleid voor 2023 eruit ziet. Vanuit onze expertise kijken wij op die dag met name naar het zogenaamde Pakket Belastingplan 2023, waarin de fiscale maatregelen zijn opgenomen. Dit artikel is in de eerste plaats een hoofdartikel. Dat betekent dat hierna een opsomming volgt van alle maatregelen die in het Belastingplan 2023 en de wetsvoorstellen daarbij zijn opgenomen. U kunt vervolgens doorklikken naar afzonderlijke artikelen over deze materie. In de periode na Prinsjesdag vindt de parlementaire behandeling plaats. Dit kan leiden tot wijzingen in de hieronder behandelde voorstellen. Uiteraard houden wij onze informatie actueel.

Opbouw van het Belastingplan 2023

Het Belastingplan 2023 bestaat uit vijf onderdelen. In de eerste plaats is er het Wetsvoorstel Belastingplan 2023. Ten tweede is er het Wetsvoorstel Herstelwetgeving box 3. Vervolgens is er nog het Wetsvoorstel overbruggingswet box 3, het Wetsvoorstel intensivering kindgebonden budget en afschaffing IOAW en tot slot het Wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs industrie.

Onderdelen van het Wetsvoorstel Belastingplan 2023

Het Wetsvoorstel Belastingplan 2023 bestaat al met al uit zo’n 30 maatregelen met betrekking tot de belastingheffing. In de volgende opsommingen hebben wij deze maatregelen opgenomen, waarbij wij bovendien hebben gekozen voor een onderverdeling naar belastingmiddel. Daags na Prinsjesdag wijden wij aan de meeste maatregelen extra artikelen. Tijdens de parlementaire behandeling in het najaar, actualiseren wij uiteraard waar nodig onze informatie.

Belastingplan 2023: inkomstenbelasting

De volgende maatregelen zijn tot nu toe aangekondigd in de sfeer van de inkomstenbelasting:

 1. Afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) per 2025;
 2. Afschaffing van de middelingsregeling;
 3. Invoering van een tweeschijvensysteem in box 2 per 2024;
 4. Invoering van het toepassen van de afbouw van de algemene heffingskorting met het verzamelinkomen;
 5. Actualisering leegwaarderatio in box 3;
 6. Afschaffing van de fiscale oudedagsreserve (FOR);
 7. Afbouw zelfstandigenaftrek;
 8. Tarieven en heffingsvrij vermogen box 3 2023;
 9. Aanpassen multiplier giftenaftrek;
 10. Beperking (aftoppen) periodieke giftenaftrek per 2023;
 11. Willekeurig afschrijven in 2023.
Belastingplan 2023: loonbelasting

De volgende maatregelen zijn tot nu toe aangekondigd in de sfeer van de loonbelasting:

 1. Beperken van de omvang van de 30%-regeling tot de Balkenendenorm per 2024;
 2. Afschaffing van de uitzonderingen op de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups;
 3. Aanwenden oudedagsverplichting (ODV) ter verkrijging van een lijfrente;
 4. Verhogen van de mogelijkheden tot een onbelaste reiskostenvergoeding;
 5. Afschaffen van de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling;
 6. Verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling;
 7. Uitsluiten boeten als negatief loon.
Belastingplan 2023: vennootschapsbelasting

De volgende maatregel is aangekondigd in de sfeer van de vennootschapsbelasting:

 1. Verlaging van de eerste schijfgrens in de vennootschapsbelasting en verhoging van het tarief;
 2. Willekeurig afschrijven in 2023.
Belastingplan 2023: omzetbelasting (btw)

De volgende maatregelen zijn aangekondigd in de sfeer van de omzetbelasting (btw):

 1. Invoering van een nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de nabijheid van woningen;
 2. Herstelwetgeving inzake lachgas.
Belastingplan 2023: overdrachtsbelasting

De volgende maatregel is aangekondigd in de sfeer van de overdrachtsbelasting:

 1. Verhoging van het algemene tarief naar 10,4%.
Belastingplan 2023: erf- en schenkbelasting

De volgende maatregel is aangekondigd in de sfeer van de erf- en schenkbelasting:

 1. Afschaffing van de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning per 2024 en een verlaging hiervan per 2023 (jubelton).
Belastingplan 2023: BPM

De volgende maatregel is aangekondigd op het gebied van de BPM:

 1. Afschaffing van de BPM-vrijstelling voor bestelauto’s ondernemers.
Wetsvoorstel Herstelwetgeving box 3

De Hoge Raad oordeelde eind 2021 (in het zogenaamde Kerstarrest) dat het box 3-systeem per 2017 onhoudbaar is. Rechtsherstel is geboden en de Belastingdienst is daar, zoals vermoedelijk wel bekend, dit jaar behoorlijk druk mee. De herstelwetgeving box 3 ziet op het vastleggen van de precieze wijze waarop het rechtsherstel wordt berekend. De regels in dit besluit zullen de meeste mensen dus bekend voor komen, omdat deze zijn ontleend aan het Besluit rechtsherstel box 3. Met dit wetsvoorstel volgt een wettelijke grondslag en daarmee een belangrijk debat in de Tweede Kamer over het geboden rechtsherstel. Deze wetgeving ziet op de periode 2017 – 2022.

 1. Herstelwetgeving box 3.
Wetsvoorstel Overbruggingswet box 3

Het kabinet streeft naar een nieuw box 3-systeem per 2026. Heffing moet dan gaan plaatsvinden over het werkelijke rendement. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 geldt dat, als gevolg van het Kerstarrest, de huidige werkwijze niet intact kan blijven. Daarom volgt overbruggingswetgeving voor de jaren gelegen tussen 2023 en het moment van invoering van de heffing naar werkelijk rendement. Dit wetsvoorstel bestaat uit twee onderdelen:

 1. Overbruggingswetgeving box 3 voor de jaren tot invoering heffing naar werkelijk rendement.
Wetsvoorstel delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

Op grond van een in te voeren delegatiebepaling kan de Belastingdienst besluiten om de invordering van belastingschulden aan te houden. Dit leidt echter wel tot heffing van invorderingsrente. Bij besluit worden onredelijke situaties beschreven waarin geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht. Kenmerken voor die situaties is dat de belastingschuldige geen verwijt treft. Het wetsvoorstel bestaat uit één onderdeel:

 1. Delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen.
Wetsvoorstel tot afschaffing van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en intensivering kindgebonden budget

De koopkrachtontwikkelingen in 2022 zijn niet al te best. Het kabinet is daarom met een uitgebreid pakket aan maatregelen gekomen om de koopkrachtval te dempen. Twee van deze maatregelen worden via dit wetsvoorstel geregeld: de verhoging van het kindgebonden budget en de afschaffing van de Inkomensondersteuning AOW’ers. Het wetsvoorstel bestaat daarmee uit twee onderdelen:

 1. Verhoging kindgebonden budget;
 2. Afschaffing Inkomensondersteuning AOW’ers (IOAOW).
Belastingplan 2023: overige maatregelen

De volgende maatregelen zijn aangekondigd, maar worden door ons niet van een artikel voorzien:

 1. Verhoging van de vliegbelasting;
 2. Aanscherpen Co-2 heffing industrie;
 3. Verhoging van de tabaksaccijns;
 4. Verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken;
 5. Wijziging van de tariefstructuur in de energiebelasting;
 6. Verlaging ODEW-tarief 2e en 3e schijf elektriciteit;
 7. Verhoging 1e schijf van de energiebelasting;
 8. Verhoging belastingvermindering energiebelasting;
 9. ODE-tarieven en integratie in energiebelasting;
 10. Toeslagpartnerbegrip en medebewonerschap huurtoeslag bij particuliere opvang ontheemde Oekraïners;
 11. Toeslagpartnerbegrip voor personen die wens huiselijk geweld naar de opvang zijn gevlucht;
 12. Wijziging Mijnbouwheffing in verband met tijdelijke verhoging cijns;
 13. Duurzame ontwikkeling Caribisch Nederland.

Tevens voorzien wij het wetsvoorstel Wet minimum Co-2 prijs industrie niet van een eigen artikel.

Belastingplan 2023: gevolgen de particulier, ondernemer en dga

Het Belastingplan 2023 heeft gevolgen. Voor de een zijn deze gevolgen groter dan voor de ander. Tevens is het einde van het jaar traditiegetrouw het moment om de balans op te maken en u voor te bereiden op het aankomende jaar. Kortom: wilt u geen fiscale kansen laten liggen? Neem dan gerust eens contact op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Nota naar aanleiding van verslag (12 oktober 2022) bij het Belastingplan 2023

Nota naar aanleiding van het nader verslag (14 oktober 2022) bij het Belastingplan 2023

Wet rechtsherstel box 3

Overbruggingswet box 3

Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

Wetsvoorstel tijdelijke intensivering kindgebonden budget en afschaffen inkomensondersteuning AOW’ers

Eerste nota van wijziging bij het Belastingplan 2023

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.