Afschaffing middelingsregeling per 2023

De middelingsregeling is onderdeel van de inkomstenbelasting. Deze regeling is bedoeld om belastingplichtigen met sterk wisselende inkomens, een tegemoetkoming te bieden. Het betreft dus een belastingregel die gunstig is voor belastingplichtigen. In het Belastingplan 2023 is de afschaffing van de middelingsregeling vormgegeven. Dit artikel bevat meer informatie over de middelingsregeling en de afschaffing ervan, maar ook over de manier waarop u deze nog kunt benutten.

Wat is de middelingsregeling?

Zoals gezegd is de middelingsregeling bedoeld om belastingplichtigen met sterk wisselende inkomens tegemoet te komen. Het probleem dat de wetgever zag, laat zich als volgt uitleggen. De inkomstenbelasting wordt geheven met toepassing van een progressief tarief. Anders gezegd: hoe meer je verdient, hoe hoger de belastingdruk. Stel nu dat iemand in een periode van drie jaar, twee jaar lang een laag inkomen heeft en – bijvoorbeeld door een grote ontslagvergoeding – in één jaar een enorme inkomenspiek heeft. Deze belastingplichtige betaalt dan onderaan de streep veel meer belasting dan hij zou hebben betaald als hij dit inkomen over deze drie jaar meer gelijkmatig had kunnen spreiden. De middelingsregeling zorgt er dan op verzoek voor dat de belasting wordt berekend als ware sprake van een gelijkmatige spreiding. Voor belastingplichtigen is dit dus een zeer gunstige – maar niet onomstreden – regel. Middeling heeft overigens geen invloed op toeslagen; het is een op zichzelf staande regeling.

Waarom wordt de middelingsregeling afgeschaft?

In 2018 is de middelingsregeling geëvalueerd. De conclusies waren duidelijk. De doeltreffendheid en de doelmatigheid van de regeling zijn beperkt. Dat komt onder meer doordat relatief weinig rechthebbenden de regeling benutten, terwijl de uitvoeringslast aanzienlijk is. In de evaluatie is een voorstel gedaan tot wijziging. Die wijziging kan bestaan uit het meenemen van de afbouw van de algemene heffingskorting bij het middelen, maar ook uit afschaffing van de regeling. Het kabinet kiest voor de afschaffing en laat de vereenvoudiging van het belastingstelsel daarbij als belangrijk argument meewegen. Het aanpassen van de middelingsregeling naar een vorm waarin de afbouw van de algemene heffingskorting meetelt, wordt als te complex aangemerkt. Onduidelijk is of ook alternatieven, zoals een middelingsplafond, zijn overwogen.

Tot wanneer kan de middelingsregeling worden toegepast?

De wetgever stelt voor om de middelingsregeling per 1 januari 2023 af te schaffen, maar alle middeling met 2022 erin betrokken blijft mogelijk. Dat betekent dat het laatste middelingstijdvak bestaat uit de jaren 2022, 2023 en 2024. Mocht u in deze periode inkomenspieken en -dalen verwachten, dan kan het raadzaam zijn om daar tijdig met uw adviseur of fiscaal-jurist naar te kijken, zodat u geen fiscale kansen laat liggen.

Afschaffing middelingsregeling en inkomstenbelasting

Als gevolg van het Belastingplan 2023 verschuift de belastingdruk binnen de inkomstenbelasting. Met name ondernemers in de inkomstenbelasting, vermogende particulieren en dga’s zien zich geconfronteerd worden met behoorlijke wijzigingen. Het kan daarom geen kwaad om uw positie door te laten rekenen en waar nodig tijdig actie te ondernemen, zodat u geen fiscale kansen laat liggen. Hebt u daar vragen over? Neem dan gerust eens contact met ons op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Belastingplan 2023 – Nota naar aanleiding van verslag

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek 2023

Afschaffing fiscale oudedagsreserve (FOR)

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.