Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) per 2025 en overgangsrecht

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is bedoeld om het werken voor alleenstaanden en een eventuele minstverdienende partner aantrekkelijker te maken. Het doel is om via deze korting de combinatie van zorg (voor kinderen) en arbeid te stimuleren. De IACK is een van de zogenaamde heffingskortingen en vermindert zo de verschuldigde inkomstenbelasting. Een voor belastingplichtigen best gunstige regeling dus. In het Belastingplan 2023 is opgenomen dat afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting per 1 januari 2025 plaatsvindt, maar er komt overgangsrecht. In dit artikel meer informatie over deze afschaffing en het aangekondigde overgangsrecht.

Wat is de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)?

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is sinds 2009 in de huidige vorm in de wet opgenomen. Om aanspraak te kunnen maken op de IACK, moet de belastingplichtige aan drie eisen voldoen:

  • Hij moet een arbeidsinkomen hebben dat meer bedraagt dan het drempelbedrag;
  • Hij moet bij aanvang van het kalenderjaar een kind hebben dat nog geen twaalf jaar oud is en ten minste zes maanden bij hem op het woonadres heeft staan ingeschreven;
  • De belastingplichtige is alleenstaand of verdient minder dan zijn fiscaal partner.

Indien recht op IACK bestaat, dan is de precieze hoogte van de korting vervolgens afhankelijk van het arbeidsinkomen, tot aan het punt dat het wettelijk maximum is bereikt. De IACK lijkt een betrekkelijk eenvoudige regeling, maar zeker ingeval van echtscheiding komt het voor dat belastingplichtigen ten onrechte menen de korting te mogen claimen.

Waarom wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting afgeschaft?

Het combineren van arbeid en zorg is het doel van de IACK. Het kabinet heeft aangegeven te werken aan een grondige herziening van het systeem van de kinderopvangtoeslag. De wetgever streeft op dat gebied naar een inkomensonafhankelijke vergoeding, die rechtstreeks aan de opvangorganisaties wordt uitbetaald. Dit drukt de kinderopvangkosten en bevordert daarmee de combinatie van arbeid en zorg al. Verder ziet het kabinet deze afschaffing als vereenvoudiging van het belastingsysteem, beperkt het de verschillen in belastingdruk tussen één- en tweeverdienershuishoudens en levert het eenvoudigweg een zak geld op.

Overgangsrecht bij afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Het kabinet wil niet dat ouders die momenteel de IACK genieten, deze ineens geheel weg zien vallen. Daarom komt er overgangsrecht. Ouders met kinderen geboren vóór 1 januari 2025, behouden hun recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Daardoor krijgt de afschaffing een stapsgewijs karakter. De laatste aanspraken op IACK vervallen daardoor per 2037. Met dit overgangsrecht voorkomt het kabinet negatieve inkomenseffecten voor bestaande ouders. Er zal dus vermoedelijk een groep zijn die zowel van de vergoeding van de kinderopvangtoeslag profiteert, als van de IACK, tenzij het kabinet hiervoor nog nadere maatregelen aankondigt. Dat ligt momenteel in de lijn der verwachting, zoals in de volgende paragraaf beschreven.

Tweede Kamer wil ander overgangsrecht bij afschaffing IACK

Partijen van allerlei kleur hebben forse kritiek geuit op het overgangsrecht. Zij wijzen vooral op het grote verschil tussen nieuwe en bestaande ouders. Het kabinet gaat daarom een alternatief voorstel uitwerken. In dat voorstel houden alle ouders recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Echter, het kortingsbedrag gaat in een aantal jaren naar nihil. Daarna wordt de regeling alsnog volledig afgeschaft.

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting en inkomstenbelasting

Als gevolg van het Belastingplan 2023 verschuift de belastingdruk binnen de inkomstenbelasting. Met name ondernemers in de inkomstenbelasting, vermogende particulieren en dga’s zien zich namelijk geconfronteerd met behoorlijke wijzigingen. Het kan daarom geen kwaad om uw positie door te laten rekenen en waar nodig tijdig actie te ondernemen, zodat u geen fiscale kansen laat liggen. Hebt u daar vragen over? Neem dan gerust eens contact met ons op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Belastingplan 2023 – Nota naar aanleiding van verslag

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

Wijziging verhoogde giftenaftrek partners

Afschaffing middelingsregeling

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.