Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling per 2023

Aanmerkelijkbelanghouders, dat zijn – kortgezegd – personen met een meer dan 5%-belang in een vennootschap, werken vaak in hun eigen bedrijf. Zonder verdere regels zou het eenvoudig zijn om niet of nauwelijks salaris uit te betalen en geld op fiscaal gunstigere wijze naar privé te halen. Om dit voor te zijn is de gebruikelijkloonregeling (ook wel DGA-loon genoemd) ingevoerd. De regeling geldt voor iedereen die werkzaam is voor het lichaam waarin hij – of zijn partner – een aanmerkelijk belang heeft. In een nota van wijziging bij het Belastingplan 2023 is de afschaffing van de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling, aangekondigd. Dit artikel bevat meer informatie over de hoogte van het gebruikelijk loon en het afschaffen van de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling per 2023.

Hoogte van het gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon wordt gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het hoogste loon van een van de andere werknemers van het bedrijf of de met het bedrijf verbonden vennootschappen;
  • Het wettelijk normbedrag (2022: € 48.000).

Een hoger gebruikelijk loon moet de Belastingdienst aannemelijk maken en een lager gebruikelijk loon moet de DGA aannemelijk maken. Uiteraard gelden er meer regels en aanwijzingen, maar die zijn voor dit artikel niet direct relevant.

Wat is de doelmatigheidsmarge bij gebruikelijk loon?

De doelmatigheidsmarge hoort bij het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk loon op het niveau van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Momenteel bedraagt de doelmatigheidsmarge 25%, zoals ook uit de vorige alinea blijkt. Dat is zo, omdat het niet altijd mogelijk is om precies te bepalen wat nu de meest vergelijkbare dienstbetrekking is. Om geschillen daarover in te perken, kan dus worden volstaan met 75% van het loon, in plaats van 100%. Vandaar de term doelmatigheidsmarge. De afschaffing van de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling gaat per 2023 in.

Wat verandert er aan de doelmatigheidsmarge?

De wetgever heeft aangegeven de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling per 2023 te willen afschaffen. De opbrengsten worden benut om het rechtsherstel box 3 te bekostigen alsmede de koopkrachtmaatregelen. In de toelichting staat dat de doelmatigheidsmarge maakt dat het loon 25% lager kan worden vastgesteld dan het loon dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid die hij verricht. Dit is natuurlijk waar, maar een ander groot voordeel is dat veel discussies met de Belastingdienst worden voorkomen. Immers: de bandbreedte van 25% maakt dat je er met elkaar vaak wel uitkomt. Die ruimte verdwijnt nu.

Bezwaar en beroep over gebruikelijk loon en doelmatigheidsmarge

Met het wegvallen van de doelmatigheidsmarge kan de praktijk weleens op scherp komen te staan. In bijvoorbeeld de zorgsector en de advocatuur wordt deze marge vaak toegepast. Duidelijk is dat dit discussie met de Belastingdienst voorkomt, omdat iedereen binnen de toegestane bandbreedte blijft. Het afschaffen van de bandbreedte impliceert dat nu een kwestie van goed of fout wordt. Dit kan het aantal fiscale procedures behoorlijk laten toenemen. Wij hopen dat de Belastingdienst zich constructief op blijft stellen, maar verwachten een toename in het aantal bezwaar- en beroepsprocedures over het gebruikelijk loon. De wetgever verwacht overigens ook, in de eerste jaren na de afschaffing, een toename in de werkhoeveelheid bij de Belastingdienst.

Oude afspraken over gebruikelijk loon vervallen

In de meeste afspraken die de Belastingdienst maakt, staat dat bij wijziging van wetgeving de afspraak vervalt. Alle belastingplichtigen die met behulp van de doelmatigheidsmarge een afspraak met de Belastingdienst hebben gemaakt, zullen opnieuw om tafel moeten. Ondanks dat de wetgever aangeeft dat de doelmatigheidsmarge in de praktijk niet functioneert, ervaren wij dat anders. Hebt u de afgelopen jaren een afspraak gemaakt over het gebruikelijk loon waarbij de doelmatigheidsmarge is toegepast? Zorg dan dat u tijdig actie onderneemt.

Advisering gebruikelijk loon en DGA

Het Belastingplan 2023 raakt de DGA hard, zowel in de inkomstenbelasting als in de loonbelasting. Eind 2022 is een goed moment om uw situatie samen met uw fiscaal-jurist te bepalen. Waar staat u en wat zijn voor u de kansen komend jaar? Wij denken graag met u mee. Ook zijn wij meer dan goed in staat om namens u met de Belastingdienst over het afschaffen van de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling te onderhandelen of een bezwaarprocedure aan te spannen. Neem gerust eens vrijblijvend contact op.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Eerste nota van wijziging bij het Belastingplan 2023

Lees ook onze artikelen over:

Beperking 30%-regeling tot Balkenendenorm per 2024

Inlenersaansprakelijkheid bij arbeidskrachten voor loonheffingen en omzetbelasting

Afschaffing uitzondering gebruikelijk loon innovatieve startups 2023

Zie ook onze loon- en premieheffing overzichtspagina: loonbelasting en premieheffing

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.