Afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen per 2025

De algemene heffingskorting geldt voor alle belastingplichtigen met een inkomen in box 1. Dat wil zeggen: zij die een inkomen uit werk en wonen hebben. Deze heffingskorting is ingevoerd om het voor partners aantrekkelijker te maken om meer te gaan werken. Per 2014 is de algemene heffingskorting afhankelijk van het inkomen. Hiermee is onder andere beoogd om inkomensbeleid te voeren en de verschillen tussen hoge en lage inkomens wat kleiner te maken. De inkomensafhankelijkheid blijkt uit het feit dat boven een bepaald inkomensniveau afbouw van de algemene heffingskorting plaatsvindt, tot maximaal nihil. In het Belastingplan 2023 is een maatregel opgenomen die ertoe leidt dat de afbouw van de algemene heffingskorting op grond van het verzamelinkomen plaats gaat vinden. In dit artikel meer informatie over deze maatregel en de algemene heffingskorting. Naar verwachting gaat deze maatregel per 1 januari 2025 in.

Wat is de algemene heffingskorting?

De algemene heffingskorting is op dit moment een korting voor alle belastingplichtigen met een inkomen in box 1. Deze korting vermindert de te betalen inkomstenbelasting met (in 2022) maximaal € 2.888. Echter, zodra een belastingplichtige een inkomen in box 1 heeft dat meer bedraagt dan (in 2022) € 21.317, begint de afbouw van de algemene heffingskorting te lopen. De verlaging bedraagt 6,007% van het box 1-inkomen dat meer bedraagt dan eerdergenoemde € 21.317.

Afbouw van de algemene heffingskorting voortaan over het verzamelinkomen

Er zijn belastingplichtigen die weinig box 1-inkomen hebben en veel box 2 en box 3 inkomen hebben. Hun verzamelinkomen is dan best hoog, maar omdat de algemene heffingskorting zich richt op de omstandigheden in box 1, vindt niet of nauwelijks afbouw plaats. Als gevolg van de voorgenomen wetswijziging, wordt inkomen uit vermogen in box 2 en box 3, straks voor de algemene heffingskorting gelijk behandeld aan inkomen in box 1. Deze maatregel zal met name impact hebben op dga’s en vermogende particulieren.

Toekomst van de algemene heffingskorting

De regering neemt het afschaffen van de afbouw van de algemene heffingskorting mee als mogelijke maatregel in het vereenvoudigen van het belastingstelsel. Tot die tijd zal deze afbouw echter doorgang vinden dus, per 2025, worden toegepast op het verzamelinkomen.

Afbouw algemene heffingskorting met het verzamelinkomen per 2025

Volgens de aankondiging gaat deze maatregel in per 1 januari 2025. Met name voor belastingplichtigen in box 2 geldt dat, zeker bezien in samenhang met de invoering van het tweeschijvensysteem in box 2, 2023 een belangrijk jaar kan worden om nog fiscale voordelen te behalen. Wacht daarom niet te lang en ga in gesprek met uw accountant of fiscaal-jurist. Zo kunt u ervoor zorgen dat u over reeds opgebouwd vermogen, straks niet te veel belasting betaalt.

 

Bronnen:

Belastingplan 2023 – Memorie van Toelichting

Lees ook onze artikelen over:

Belastingplan 2023

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

Wijziging verhoogde giftenaftrek partners

Afschaffing middelingsregeling

 

Fiscale vraag?

Hebt u een fiscale vraag of deskundig fiscaal advies nodig? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.