Fiscaal

Een overzicht van het laatste nieuws op het gebied van fiscale zaken.


De informatiebeschikking

De wet bevat voor belastingplichtigen veel verplichtingen die het de Belastingdienst makkelijker moeten maken om tot de juiste belastingaanslag te komen. Denk bijvoorbeeld aan de inlichtingenverplichting en de administratie- en bewaarverplichting. Inherent aan verplichtingen, is dat niet-nakoming gevolgen heeft. Hieruit volgt dat de Belastingdienst op… Lees meer

Belastingrente onterecht wegens schending zorgvuldigheidsbeginsel

Belastingrente is verschuldigd op het moment dat het vaststellen van een belastingaanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich laat wachten. Daarbij ontstaat met zeer enige regelmaat discussie over de rechtvaardigheid van de belastingrente. Zo ook in de zaak die ik in dit… Lees meer

Aflossen belastingschulden na corona en onderzochte scenario’s

Oktober 2022 is lange tijd een stip op de horizon geweest. Dit moment is echter nog maar twee maanden van ons verwijderd en vanaf dat moment moeten ondernemers de opgebouwde coronabelastingschulden gaan aflossen. Bovendien moet de opgebouwde belastingschuld in vijf jaar worden afgelost en wel… Lees meer

Belastingrente

Belastingrente is typisch zo’n fenomeen dat tot felle discussies leidt. Deze rente is verschuldigd indien het vaststellen van de aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich heeft laten wachten. Niet zelden vormt dit element op de belastingaanslag een aanzienlijke post en ook… Lees meer

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 20 juni 2019 is een richtlijn aangenomen die het arbeidsrecht wijzigt. Het doel van deze richtlijn is om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren. Dat moet gebeuren door middel van meer transparantie en voorspelbaarheid. Dit bevordert de werkgelegenheid en het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt…. Lees meer

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 20 juni 2019 is de richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vastgesteld. Aan deze richtlijn hebben wij reeds een artikel gewijd. Nederland dient te zorgen dat ons arbeidsrecht uiterlijk 1 augustus 2022 aan deze nieuwe richtlijn voldoet. Daardoor zullen er een aantal wetswijzigingen per 1… Lees meer

Beperkt verrekenen voorheffingen in de vennootschapsbelasting

Bedrijven die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, kunnen te maken krijgen met de zogenaamde voorheffingen. Tot de voorheffingen behoren de geheven dividendbelasting en de geheven kansspelbelasting. Bedrijven mogen deze voorheffingen verwerken in de aangifte vennootschapsbelasting. Echter, per 2022 zijn de spelregels hieromtrent ingrijpend… Lees meer

De onbelaste reiskostenvergoeding in de WKR

Het is mogelijk om een onbelaste reiskostenvergoeding in de werkkostenregeling (WKR) aan werknemers uit te keren. De werkgever mag deze vergoeding, mits aan de voorwaarden is voldaan, dus netto uitbetalen. Dat komt omdat de vergoeding – tot een bepaalde hoogte – is aangewezen als ‘gerichte… Lees meer

Rechtsherstel box 3 nader uitgewerkt met besluit

Het Kerstarrest van 24 december 2021 heeft tot veel ophef geleid. Duidelijk is dat een groep belastingplichtigen recht heeft op rechtsherstel. Zij zijn jarenlang geconfronteerd met een onrechtmatige heffing in box 3. Door middel van een beleidsbesluit van 28 juni 2022 heeft de staatssecretaris de… Lees meer

Startersvrijstelling volgens rechtbank geen verboden discriminatie

De leeftijdsgrens voor de startersvrijstelling is niet discriminerend. De rechtbank Gelderland heeft dat oordeel uitgesproken. De voorliggende zaak betreft een belastingplichtige van 50 jaar. Hij koopt in 2021 een woning. In de akte van levering staat dat 2% overdrachtsbelasting is verschuldigd. De belastingplichtige is het… Lees meer

Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

Bij de behandeling van het Belastingplan 2021 heeft de wetgever twee wijzigingen in de regels voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting aangekondigd. Aan de ene kant betreft het een verruiming van de verrekeningsmogelijkheden en aan de andere kant een beperking. In dit artikel behandelen wij beide… Lees meer

De kleineondernemersregeling (KOR) per 2020

Per 1 januari 2020 is de kleineondernemersregeling (KOR) gewijzigd. De wetgever meent met de wijzigingen de regeling te moderniseren. Het doel van de kleineondernemersregeling is om kleine ondernemers, ongeacht de vorm waarin zij hun bedrijf uitoefenen, een administratieve lastenverlichting te bieden. Maar hoe werkt de… Lees meer

De thuiswerkvergoeding in de werkkostenregeling

Tijdens de coronapandemie hebben zowel werkgevers als werknemers de voordelen van thuiswerken ontdekt. Daardoor is thuiswerken, ook nu de pandemie afzwakt, meer dan ooit gebruikelijk. Per 2022 is het voor werkgevers mede daarom mogelijk gemaakt om een onbelaste thuiswerkvergoeding aan werknemers uit te betalen via… Lees meer

De suppletieverplichting in de omzetbelasting

De Belastingdienst heeft informatie nodig, zodat hij op de juiste wijze belasting kan heffen. Die informatie krijgt hij voor een groot deel van de belastingplichtigen zelf, bijvoorbeeld via belastingaangiften. Echter, regelmatig stellen belastingplichtigen op een later moment vast, dat de aangifte niet (helemaal) correct was…. Lees meer