Uitspraak Hoge Raad: geen compensatie voor niet-bezwaarmakers box 3

Volgens de Hoge Raad heeft een spaarder die voor box 3 niet onder de massaalbezwaarprocedure valt en van wie de aanslag inkomstenbelasting eind december 2021 onherroepelijk vaststond, geen recht op compensatie.

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de vraag of mensen die niet onder de massaalbezwaarprocedures vallen en niet tijdig bezwaar maakten tegen de box 3-heffing vanaf 2017, rechtsherstel zouden moeten krijgen als de belastingaanslag op 24 december 2021 onherroepelijk vaststond. Let op! Volgens de Hoge Raad bestaat er in dit geval geen recht op rechtsherstel en ook niet op ambtshalve vermindering van de aanslag.

Het is nog onduidelijk of het kabinet de spaarders die geen of te laat bezwaar hebben ingediend tegen de onrechtmatige heffing in box 3, toch gaat compenseren. Staatssecretaris van Rij heeft laten weten dat het kabinet de uitspraak van de Hoge Raad gaat bestuderen en daar uiterlijk op Prinsjesdag een besluit over neemt. In de Voorjaarsnota 2022 is alleen rekening gehouden met rechtsherstel voor de bezwaarmakers. Daarvoor is een bedrag van € 3,6 miljard begroot. Als er later voor gekozen zou worden om alle spaarders te compenseren, zal hiermee een aanzienlijk hoger bedrag gemoeid zijn.


Bron: Tips & Advies