Ontwerpbesluit verhoging minimumloon gepubliceerd

Een werkgever met veel minimumloonverdieners in dienst, moet rekening houden met fors hogere loonkosten de komende jaren. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer het ontwerpbesluit toegestuurd waarmee zij de minimumloonsverhoging per 1 januari 2023 regelt. Dit is de eerste stap van de totale verhoging van 7,5% in de komende drie jaar.

In het Coalitieakkoord 2021-2025 kondigde het kabinet het plan aan voor een extra verhoging van het minimumloon van 7,5%, bovenop de normale indexering. In eerste instantie zou dat gebeuren in twee stappen in 2024 en 2025 op basis van een wetswijziging. In de Voorjaarsnota 2022 legde het kabinet het voornemen vast om de minimumloonsverhoging al vanaf 2023 in drie stappen te laten plaatsvinden. Dit voornemen is nu uitgewerkt in een ontwerpbesluit, dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ze licht het besluit toe in een brief.

Uitkeringen stijgen in 2023 mee met verhoging minimumloon

In 2023 zal de verhoging van het minimumloon plaatsvinden op basis van een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Deze manier van aanpassen heeft als gevolg dat met de verhoging tal van uitkeringen meestijgen. In de bijlage bij de brief zijn 67 regelingen opgenomen waarop de stijging van het minimumloon doorwerkt. Denk aan uitkeringen rondom betaalde verlofregeling, arbeidsongeschiktheid en ziekte, maar ook aan toeslagen. De verhogingen in 2024 en 2025 zullen via een wetsvoorstel worden geregeld, dat begin 2023 wordt verwacht. In dat geval stijgen loongerelateerde uitkeringen niet mee. Een uitzondering geldt voor de AOW, die zal wel in alle drie de stappen meestijgen.

Minimumuurloon verwacht per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 wil het kabinet een wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek invoeren. De Tweede Kamer nam op 7 juni jongstleden het initiatiefwetsvoorstel aan voor invoering hiervan. Werknemers die het minimumloon verdienen en in een sector werken waar een werkweek van meer dan 36 uur de normale arbeidsduur is (bijvoorbeeld 38 of 40 uur), zullen hun uurloon daardoor nog verder zien stijgen.

Hoger minimumloon leidt tot hogere kosten werkgevers

Na reguliere indexatie, introductie van het minimumuurloon en de bijzondere minimumloonsverhoging zal het brutomaandloon van de minimumloonverdiener per 1 januari € 2.055,60 bedragen (36-urige werkweek). Dat is € 142,20 meer dan als het alleen maar zou worden geïndexeerd. Uiteraard leidt dit alles ook tot hogere loonkosten voor de werkgever. Naar verwachting zal de minimumloonsverhoging in 2023 zorgen voor ruim € 0,4 miljard aan hogere brutolonen voor werknemers en € 0,3 miljard aan hogere werkgeverspremies. Het totale structurele effect is waarschijnlijk € 1,9 miljard aan loonkosten en dat is nog exclusief het wettelijk minimumuurloon.

Bron: SalarisRendement