Let op! Nieuwe wet WAB speelt nu al een rol bij een eventuele contractverlenging

Een werkgever die een tijdelijk contract met een werknemer afspreekt, moet bij het eindigen van dit contract per 1 januari 2020 een transitievergoeding betalen. Mogelijk is dit voor werkgevers een reden om een tijdelijk contract van een werknemer vóór 1 januari 2020 te laten eindigen. Aan de andere kant zal de transitievergoeding van werknemers met een kortdurend dienstverband doorgaans niet hoog zijn en biedt dit ook de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de nieuwe ketenbepaling, waarbij verlenging naar drie jaar mogelijk is. Werkgevers kunnen hier op letten als zij bijvoorbeeld per 1 juli een contractverlenging afspreken. Lees hier welke gevolgen een contractverlenging na 1 januari 2020 voor uw tijdelijke contracten kan hebben.

Per 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in. Door deze wet – waarmee de Eerste Kamer onlangs heeft ingestemd – vervalt de voorwaarde dat een werknemer eerst twee jaar in dienst moet zijn geweest om bij contractbeëindiging een transitievergoeding te ontvangen. Een werknemer heeft hier straks direct na de start van de arbeidsovereenkomst recht op. Dit geldt dus ook bij ontslag in de proeftijd en bij het niet verlengen van een tijdelijk contract.

Transitievergoeding bij niet verlengen contract

Verlengt een werkgever dus een tijdelijk contract van een werknemer, dan moet hij er rekening mee houden dat hij per 1 januari 2020 bij het niet verder voortzetten van dit contract een transitievergoeding moet betalen. Dit geldt ook als een werkgever een nieuw contract met een werknemer sluit dat eindigt op of na 1 januari 2020. Mogelijk is dit voor werkgevers een reden om een tijdelijk contract van een werknemer vóór 1 januari 2020 te laten eindigen. Aan de andere kant zal de transitievergoeding van werknemers met een kortdurend dienstverband doorgaans niet hoog zijn. Aan een werknemer die twee jaar in dienst is geweest, betaalt een werkgever per 1 januari 2020 bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract twee derde maandsalaris.

Voorsorteren op nieuwe ketenbepaling

Waar werkgevers ook alvast op kunnen voorsorteren is dat per 1 januari 2020 de ketenbepaling weer wordt verlengd van twee naar drie jaar. Deze maatregel heeft een onmiddellijke werking. Dat wil zeggen dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. Heeft een werkgever bijvoorbeeld vóór 1 juli 2019 al een jaarcontract en een halfjaarcontract met een werknemer gesloten, dan kan hij per 1 juli 2019 nog een jaarcontract met de werknemer sluiten zonder de termijn van de ketenbepaling te overschrijden. Maar let op: dit geldt niet als een werkgever na afloop van twee jaarcontracten op 1 juli 2019 een nieuw jaarcontract aangaat. In dit voorbeeld overschrijdt de werkgever op 1 juli 2019 namelijk al de tweejaarstermijn, terwijl dan nog de huidige regels gelden.

Wat straks met oproepkrachten?

Tijdig oproepen.

In geval van onzekerheid over de omvang van de arbeid moet u de werknemer minstens vier dagen van tevoren (schriftelijk of elektronisch) oproepen. De werknemer hoeft anders geen gehoor te geven aan de oproep. Let op. In een cao kan een kortere termijn worden afgesproken, maar nooit korter dan 24 uur.

Intrekken van oproep ?

Wanneer de oproep binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden deels of geheel wordt ingetrokken (niet mondeling maar schriftelijk/elektronisch) of de tijdstippen worden gewijzigd, heeft de werknemer recht op loon over de periode waarvoor de werknemer (oorspronkelijk) is opgeroepen.

Opzegtermijn werknemer.

De werknemer krijgt dezelfde opzegtermijn als de oproeptermijn, die u als werkgever in acht moet nemen. Als er in de cao geen afwijkende regeling staat, betekent dit dus dat voor de oproepkracht een opzegtermijn geldt van vier dagen.

Verplicht aanbod vaste arbeidsomvang na 1 jaar.

Als de arbeidsovereenkomst een jaar heeft geduurd, moet u de werknemer een contractvoorstel doen voor een vast aantal uren.

  • Dit aanbod moet u binnen een maand doen (dus voor het eerst in de 13e maand).
  • U moet de werknemer een aanbod doen voor ten minste de gemiddelde gewerkte arbeidsduur van de voorafgaande twaalf maanden (voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst).
  • Arbeidsovereenkomsten die elkaar opvolgen met tussenpozen van maximaal zes maanden, mogen bij elkaar worden opgeteld.
  • U moet het aanbod schriftelijk of elektronisch doen, dus per brief of e-mail. Doet u dat niet dan heeft de werknemer recht op salaris over de uren die hij zou hebben gehad als het aanbod wel was gedaan.

Hogere WW-premie.

Voor oproepkrachten gaat een (aanzienlijk) hogere WW-premie gelden dan voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd én een vast aantal overeengekomen werkuren.